Essays about: "granplantering"

Found 3 essays containing the word granplantering.

 1. 1. Planteringsförbandets och urvaleffektens påverkan på virkesproduktionen med gran

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Erik Olsson; Tobias Wennerholm; [2016]
  Keywords : planttäthet; granplantering; trakthyggesbruk; röjning; gallring; konkurrens; Picea abies;

  Abstract : Trakthyggesbruket är det vanligaste skogsskötselsystemet i Sverige och innehåller fyra karakteristiska faser. De olika faserna är föryngringsfasen, ungskogsfasen, gallringsfasen och slutavverkningsfasen. Dessa påverkas av hur många plantor, planteringsförbandet, som planteras per hektar under föryngringsfasen. READ MORE

 2. 2. Jämförelse av plantetablering efter olika intensiva föryngringsinsatser i Svealand

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Christer Lilja; Kristina Nilsson; [2015]
  Keywords : skötselintensitet; Svealand; gran; beståndsföryngring; sofflocksmetoden;

  Abstract : I Sverige tillämpar vi skogsbruk på en stor del av vår skogsmark, vilket oftast skapar en serie av skötselåtgärder, däribland föryngring av skogsmark. Det finns ett urval av metoder för föryngring, varav ett fåtal är mer beprövade och tillämpade än andra. READ MORE

 3. 3. Marktillstånd och borbrist på åkermark planterad med gran i Västerbottens län

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Christian Folkesson; [2007]
  Keywords : bor; borbrist; borgödsling; åkermark; granplantering; Västerbotten; finkornig jord; pH; SOM Soil organic matter ; podsolering;

  Abstract : This study was made on former agricultural areas that had been planted with spruce or pine, in the county of Västerbotten. The goal of the project was to investigate suspected deficiency of boron in these areas. Several objects have been reported for possible deficiency and some of these have the characteristic symptoms of boron-deficiency. READ MORE