Essays about: "green environments"

Showing result 6 - 10 of 248 essays containing the words green environments.

 1. 6. Funktion som underlag för design : en fallstudie över exempel på gators utformning i Uppsala innerstad med hänsyn till utryckningsfordon

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Selma Ogden; [2020]
  Keywords : gata; funktion; design; framkomlighet; aktivitet; attraktivitet;

  Abstract : Masteruppsatsen behandlar frågor kring utformning (design) och användning (funktion) av allmän plats. Uppsatsen syftar till att ta fram riktlinjer för hur landskapsarkitekter och andra specialister bör ta hänsyn till funktionskrav vid utformningen av offentliga gatumiljöer. READ MORE

 2. 7. Erfarenheter gällande växtetablering på förskole- och skolgårdar i Stockholms län : möjligheter och utmaningar för att skapa grönare utemiljöer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Nee; [2020]
  Keywords : skolgård; förskolegård; växter; växtetablering; vegetation; gröna gårdar;

  Abstract : Det här är ett examensarbete inom landskapsarkitektutbildningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna. Uppsatsen redovisar en studie av situationen gällande växtetablering på förskole- och skolgårdar i Stockholms län, som ämnar ringa in betydelsefulla faktorer och lämpliga tillvägagångssätt för en lyckad växtetablering och för att kunna skapa grönare gårdar. READ MORE

 3. 8. Ny grönska på väg : hur en gata kan omvandlas till ett spännande parkstråk

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Signe Winkler; [2020]
  Keywords : parkstråk; förtätning; urbana parker; hållbar utveckling;

  Abstract : Som Sveriges snabbast växande storstad är Malmö en stad i förändring. På Malmö stads hemsida beskrivs ambitioner som att “Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad” och att “staden i huvudsak ska växa inåt, för god resurshushållning” (Malmö stadsbyggnadskontor, 2017). READ MORE

 4. 9. Next generation gate seating

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Hanna Petersson; Axel Hanssen Bothin; [2020]
  Keywords : Modular seating; Airports; Gate environment; Product development; Double Diamond; Technology and Engineering;

  Abstract : This project is based on product development of Green Furniture Concept’s module based seating system, Ascent, targeted towards airport environments. The project started with an open brief aimed at developing an add-on for the bench series, based on user needs. The project lasted for 20 weeks. READ MORE

 5. 10. Hur grönt är ett stadsträd? : ett stadsträds klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erik Lind; [2020]
  Keywords : klimatavtryck; stadsträd; livscykelanalys; LCA; växthusgasutsläpp; koldioxidupptag; kolförråd; kolsänka; Salix alba; Quercus rubra; Pinus sylvestris; negativa utsläpp; klimatförändringar;

  Abstract : I uppsatsen undersöks vad plantering av ett enskilt stadsträd har för effekt på växthusgasbalansen. Ämnet undersöks genom litteraturstudie och livscykelanalys av plantering av E-plantor av trädarterna Salix alba, Quercus rubra och Pinus sylvestris i plantskolestorlek alléträd 30-35 med rotklump i öppen parkmark i Helsingborg, Stockholm och Umeå. READ MORE