Essays about: "grundyta"

Showing result 1 - 5 of 51 essays containing the word grundyta.

 1. 1. Precisions- och tidsstudie av höjdmätare på stående skog

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Gustav Georgsson; Jesper Ottosson; [2022]
  Keywords : höjdmätare; skogsuppskattning; precision;

  Abstract : Skogsmästarstudenter på SLU har i sitt examensarbete studerat och jämfört precisionen samt tidsåtgången mellan tre olika höjdmätare. Ett träds höjd används vid flera olika sammanhang, exempelvis används trädets höjd som en komponent vid beräkning av trädets biomassa. READ MORE

 2. 2. Omställning till hyggesfritt skogsbruk – föryngring i skog som ställts om från trakthyggesbruk till blädningsbruk

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Ida Pontén; Ludvig Renell; [2022]
  Keywords : plantetablering; omföring; markstörning;

  Abstract : Skogsstyrelsen har fått uppdraget att öka kunskapen och användandet av hyggesfria metoder i det svenska skogsbruket. För att hyggesfri skogsskötsel ska kunna bli vanligare behöver skog som tidigare skötts med trakthyggesbruk istället börja skötas med hyggesfria metoder. READ MORE

 3. 3. Prestation vid avverkning med stor skördare i volymblädning

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Tobias Karlsen; [2021]
  Keywords : hyggesfritt; tidsstudie; kontinuitetsskogsbruk;

  Abstract : Intresset för hyggesfritt skogsbruk ökar i Sverige. För att kunna bemöta detta ökande intresse behövs aktuell kunskap om prestationer och kostnader för hyggesfria avverkningar. Denna studie bygger på en skördares prestation i volymblädning vid varierad uttagstyrka på grundyta. READ MORE

 4. 4. Gallring av skadade tallbestånd : skadornas inverka samt gallringens möjlighet att minska skadenivån

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Adam Pettersson; [2021]
  Keywords : älgbetesskador; skademinimering; timmerkvalitet; beståndsinventering;

  Abstract : Älgskador på tall orsakar ekonomiska problem i skogsbruket som tillväxtförluster och kvalitetsnedsättning på såväl rundvirke som sågad vara. Hur stor påverkan de kvalitetsnedsättande skadorna har för timret är dock inte klarlagt. READ MORE

 5. 5. Jämförelse mellan Skogliga grunddata 2.0 och fältmätta beståndsvariabler i bestånd med huggningsklass S1 och S2

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Mats Remsö; [2020]
  Keywords : flygburen laserskanning; skattning av skogsegenskaper; fjärranalys; Svenska Riksskogstaxeringen;

  Abstract : Den skattning av skogliga variabler som 2009 – 2015 för första gången genomfördes på nationell nivå, blev ett användbart och viktigt verktyg för skogsbruket. För att uppdatera de uppgifter som utvanns i första omgången, genomför nu Skogsstyrelsen tillsammans med Lantmäteriet och Sveriges lantbruksuniversitet, en andra skanningsomgång med start 2018. READ MORE