Essays about: "grundyta"

Showing result 1 - 5 of 53 essays containing the word grundyta.

 1. 1. Orsaker till och åtgärder för att förbättra ekonomin i förstagallringar på Åland

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Robert Hellgren; [2024]
  Keywords : förstagallring; ekonomiskt utfall; Åland;

  Abstract : Röjningsbehovet på Åland är stort och andelen eftersatta ungskogar ökar för varje år. Det ekonomiska utfallet i förstagallringar är väldigt dåligt och i många fall obetydlig, vilket gör att intresset för att röja är litet. Det leder många gånger till att ungskogarna röjs för sent och ibland uteblir röjningen helt. READ MORE

 2. 2. Implementering av Skogliga Grunddata i hprGallring vid andragallring

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Felix Nilsson; Joakim Bengtsdahl; [2023]
  Keywords : gallring; uppföljning; laserskanning;

  Abstract : Gallring är en av de skogsvårdsåtgärder som utförs i våra skogar för att bemöta de olika skogliga mål som skogsägarna har för sin skog. I Sveriges skogar så utförs gallringsåtgärder på ca 400 000 hektar årligen. READ MORE

 3. 3. Precisions- och tidsstudie av höjdmätare på stående skog

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Gustav Georgsson; Jesper Ottosson; [2022]
  Keywords : höjdmätare; skogsuppskattning; precision;

  Abstract : Skogsmästarstudenter på SLU har i sitt examensarbete studerat och jämfört precisionen samt tidsåtgången mellan tre olika höjdmätare. Ett träds höjd används vid flera olika sammanhang, exempelvis används trädets höjd som en komponent vid beräkning av trädets biomassa. READ MORE

 4. 4. Omställning till hyggesfritt skogsbruk – föryngring i skog som ställts om från trakthyggesbruk till blädningsbruk

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Ida Pontén; Ludvig Renell; [2022]
  Keywords : plantetablering; omföring; markstörning;

  Abstract : Skogsstyrelsen har fått uppdraget att öka kunskapen och användandet av hyggesfria metoder i det svenska skogsbruket. För att hyggesfri skogsskötsel ska kunna bli vanligare behöver skog som tidigare skötts med trakthyggesbruk istället börja skötas med hyggesfria metoder. READ MORE

 5. 5. Prestation vid avverkning med stor skördare i volymblädning

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Tobias Karlsen; [2021]
  Keywords : hyggesfritt; tidsstudie; kontinuitetsskogsbruk;

  Abstract : Intresset för hyggesfritt skogsbruk ökar i Sverige. För att kunna bemöta detta ökande intresse behövs aktuell kunskap om prestationer och kostnader för hyggesfria avverkningar. Denna studie bygger på en skördares prestation i volymblädning vid varierad uttagstyrka på grundyta. READ MORE