Essays about: "hållbar dagvattenhantering"

Showing result 1 - 5 of 77 essays containing the words hållbar dagvattenhantering.

 1. 1. Dagvattenhantering som ger mervärden : en undersökning av två dagvattenanläggningar i Uppsala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Vera Linn Karlsson; [2022]
  Keywords : dagvattenanläggning; dagvattendamm; dagvattenhantering; dagvattenpark; hållbar utveckling; mervärden; mångfunktionell dagvattenhantering;

  Abstract : Växande städer och ökad nederbörd är ett faktum i dagens samhälle och dagvattenhantering har därför blivit en allt viktigare del av stadsplaneringen. Städernas hårdgjorda ytor försvårar dagvattnets infiltration i marken och risken för översvämningar ökar. READ MORE

 2. 2. Gröna tak i Stockholms stad : en studie av kvarteret Stora Sjöfallets dagvattenstrategi

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofie Jansson; Izabelle Persson; [2022]
  Keywords : Dagvattenhantering; Dagvattenstrategi; Förtätning; Gröna tak; Grön infrastruktur; Hållbar utveckling; Norra Djurgårdsstaden; Sedum; Stockholms stad; Stora Sjöfallet;

  Abstract : Städers dagvattenhanteringssystemen belastas på grund av klimatförändringarna samt förtätningen. Genom att använda gröna tak ökar infiltrationsmöjligheten och belastningen minskar. Uppsatsen undersöker gröna tak som dagvattenstrategi i kvarteret Stora Sjöfallet i Stockholm. READ MORE

 3. 3. Hållbar dagvattenhantering i mittrefug : en studie av Västra Ringvägen i Västerås

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ida Elgelind; Sandra Villner; [2022]
  Keywords : hållbar dagvattenhantering; mittrefug; gata; infiltrationsanläggning; gräsbeklätt dike; makadamdike;

  Abstract : Dagvattenhanteringen får allt större fokus i stadsplaneringen till följd av klimatförändringar och urbanisering. Städers kraftiga expansion med fler hårdgjorda ytor medför att den naturliga vattencykeln påverkas och större dagvattenmängder rinner av på ytan istället för att infiltrera. READ MORE

 4. 4. Att rusta för ökade vattenmängder och skapa rum för upplevelser i urban miljö : en undersökning av naturbaserade dagvattenlösningar i Norra Djurgårdsstaden och Kyrkparken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Edmark; Elisabet Wallberg; [2022]
  Keywords : kulturella ekosystemtjänster; dagvattenhantering; upplevelsevärden; multifunktionella dagvattenlösningar; rekreation; växtbäddar; dagvattendammar; klimatförändringar; skyfall; hållbar stadsplanering; estetik; naturpedagogik;

  Abstract : Samhällsstrukturer och naturmiljöer påverkas ständigt av klimatförändringarna och kommer behöva utstå än mer konsekvenser för varje år som går. På senare tid har därför arbete med hållbar öppen dagvattenhantering blivit allt mer integrerat inom stadsplanering. READ MORE

 5. 5. Vatten utan gränser : BGG-system på offentlig platsmark och kvartersmark – ur ett samverkansperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Therese Tiger; Thania Ottosson Lameri; [2022]
  Keywords : blågröngrå system; hållbar dagvattenhantering; multifunktionella system; samverkan;

  Abstract : Denna uppsats behandlar utmaningar som uppkommer med ökad nederbörd till följd av de pågående klimatförändringarna i kombination med ökad platsbrist i urban miljö. Utvecklingen av system som kan bemöta dessa utmaningar och förändra bilden av dagvatten från ett problem till ett naturligt inslag i stadsmiljön sker ständigt. READ MORE