Essays about: "hållbar stadsutveckling"

Showing result 1 - 5 of 154 essays containing the words hållbar stadsutveckling.

 1. 1. Social hållbarhet i stadens planeringsprocesser : en exempelstudie av Mary Anderssons park, Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Frohm; [2021]
  Keywords : social hållbarhet; hållbarhet; hållbar stadsutveckling; planering; Malmö stad; Mary Anderssons park; landskapsarkitektur; jämlikhet; offentliga miljöer; förvaltning; MKB;

  Abstract : Begreppet hållbar utveckling, tillika den sociala dimensionen av hållbarhet är komplexa begrepp utan entydig definition och som präglas av konflikt sett till intresse, mål och värde. Bortom debatten om innebörd är social hållbarhet idag ett centralt begrepp inom politiken och har en viktig funktion i diskussioner om mål och syften gällande planering och samhällsutveckling. READ MORE

 2. 2. Hållbara utformningslösningar och lokala förvaltningsstrategier för omvandling av befintlig kvartersstad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Joseph; Kerstin Phan; [2021]
  Keywords : hållbar stadsutveckling; hållbar utformning; tillfällig arkitektur; lokal förvaltning; grön länk;

  Abstract : Den globala befolkningsökningen innebär att inflyttningen till urbana samhällen stiger, och idag lever hälften av världens befolkning i städer. Att utforma stadsrum som främjar en hållbar mobilitet, blir mer tillgängliga och ger möjlighet till mer plats för grönska och nya typer av aktiviteter blir därmed en viktig strategi för en mer hållbar stad. READ MORE

 3. 3. (O)trygghet, mobilitet och strategier : en kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av (o)trygghet på Hyllie station

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Rutberg; [2021]
  Keywords : trygghet; otrygghet; mobilitet; mobilitetsstrategier; kollektivtrafik; Malmö;

  Abstract : För en miljömässigt och socialt hållbar stadsutveckling är en attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik av största vikt. För att både nya och befintliga resenärer ska kunna, och vilja, använda sig av kollektivtrafiken är det viktigt att resenärerna kan känna sig trygga. READ MORE

 4. 4. Bidrar gröna obligationer i kommunal verksamhet till hållbar utveckling? : en jämförelsestudie mellan tre städers användning av och resonemang kring gröna obligationer för att förstå dess funktion i relation till hållbar utveckling

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gustav Lindgren; Nils Rasmus Reppen; [2021]
  Keywords : gröna obligationer; hållbar utveckling; entreprenörsstaden; finansialisering; klimatfinansiering; additionalitet; gröna projekt; globala målen; hållbar stadsutveckling; green bonds; entrepreneurial city; financialization financialisation; urban sustainable development; climate finance; additionality; green projects; SDGS; sustainable development;

  Abstract : Hållbarhetsarbetet är en central del av den kommunala verksamheten. Krav på hållbarhet är stort och kommuner behöver bemöta framtida hot till följd av klimatförändringar. Flera kommuner i Sverige använder gröna obligationer som en ekonomisk innovation i arbetet med hållbarhet. READ MORE

 5. 5. Förtätning och landskap för välbefinnande – en konflikt i kommunal planering : en analys av Linköpings kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emil Karlborg; [2021]
  Keywords : hållbar stadsutveckling; planeringsideal; kommunala strategier; förtätning; grönområden; stadsstrukturer; miljömål;

  Abstract : Det här examensarbetet är en studie som behandlar behovet av strategier för att hantera konflikter som uppstår vid förtätning av städer i förhållande till stadens grönområden. Eftersom förtätning innebär att bebyggelsestrukturen blir tätare hamnar det på bekostnad av öppna ytor i staden. READ MORE