Essays about: "hållbar stadsutveckling"

Showing result 1 - 5 of 170 essays containing the words hållbar stadsutveckling.

 1. 1. Mobility Services and Accessibility to Public and Local Services in Swedish Rural Areas

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Eli Rätväg; [2022]
  Keywords : MaaS; mobility-as-a-service; Sweden; rural areas; rural transportation; public service; private car use; accessibility; mobility; local accessibility index; public transportation authorities; PTA;

  Abstract : This report aims to study the difficulties when approaching accessibility and mobility challenges in rural areas and explore how rural areas might have been approached with urban methods. Mobility-as-a-Service (MaaS) is a renowned concept when addressing accessibility and mobility development in both rural and urban areas. READ MORE

 2. 2. Plats för återhämtning i en socialt hållbar stadsutveckling : en landskapsanalys om möjlighet till återhämtning i urbana utemiljöer

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Moa Carlsson; Alexandra Sinclair; [2022]
  Keywords : Urbana utemiljöer; hållbar stadsutveckling; evidensbaserad design; återhämtning; Quality Evaluation Tool;

  Abstract : I Sverige sker en förtätning av städer vilket gör att urbana bostadsnära gröna utemiljöer minskar. Forskning visar att bostadsnära gröna utemiljöer behövs för att gynna invånarnas hälsa vilket ger ett socialt hållbart samhälle. READ MORE

 3. 3. En studie om Kulturljudzon i Malmö : kulturens roll i hållbar stadsutveckling

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Fanny Arulf; Sujaila Scott; [2022]
  Keywords : hållbar stadsutveckling; kulturell hållbarhet; Kulturljudzon; stadsförnyelse; integration; kulturplanering; mötesplatser; stadsprofilering; gentrifiering; Malmö;

  Abstract : Denna studie syftar till att förstå relationen mellan kultur och hållbar stadsutveckling. Detta genom en exempelstudie av stadsutvecklingsinitiativet Kulturljudzon i Malmö samt en litteraturstudie. READ MORE

 4. 4. Urbana ekosystemtjänster : en fallstudie av Uppsala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Matilda Lundh Berg; [2022]
  Keywords : ekosystemtjänster; hållbar stadsutveckling; kommunal planering; planeringsverktyg;

  Abstract : Urbanisering, likt andra samtida utmaningar, åskådliggör ett behov av en mer hållbar stadsutveckling. Idag finns det en medvetenhet om de utmaningar som städer står inför vilket har lett till att den täta och gröna staden förespråkas. READ MORE

 5. 5. Barnvänliga gaturum i urbana miljöer : sett från ett barnperspektiv och barnets perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Lemheden; Tom Carlson; [2022]
  Keywords : barnvänlig bebyggd miljö; urbana gaturum; rörelsefrihet; miljöerbjudanden; barnperspektivet; barnets perspektiv; barnvänlighet; trygghet; säkerhet;

  Abstract : There are many places for children to be in our cities, which are planned and built for them. But in the city’s other public environments, children are marginalized due to conflicts of interest, which can create several negative effects linked to children’s development. READ MORE