Essays about: "hållbara städer"

Showing result 1 - 5 of 109 essays containing the words hållbara städer.

 1. 1. Perennparken på Österplan : naturlika perennplanteringar i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elias Stålnacke; [2021]
  Keywords : gestaltning; växtgestaltning; naturlik; plantering; perenner; park; Österplan; Uppsala;

  Abstract : Landskapet i städer idag ser väldigt annorlunda ut jämfört med naturen utanför. Ökad täthet i det urbana landskapet innebär nya utmaningar för plantering inne i städer. Under åren har den miljön förändrats drastiskt och en allt större markyta har hårdgjorts. READ MORE

 2. 2. Second Life Batteries Faciliating Sustainable Transition in the Transport and Energy Sectors? : An Exploratory Field Study in Colombia

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Iris Vesterberg; Sofia Westerlund; [2020]
  Keywords : Second life batteries; Electric vehicles; Lithium-Ion batteries; Battery energy storage; Colombia; Sustainable transition;

  Abstract : The increasing number of vehicles in Colombian cities have resulted in alarmingly low quality of air, further resulting in increasing health issues. One potential solution to this issue could be a shift from ICEVs (internal combustion engine vehicles) to EVs (electric vehicles). READ MORE

 3. 3. En kritisk granskning och utveckling av metoden Analysverktyg för värdering och utveckling av lekplatskvalitet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cornelia Filipsson; [2020]
  Keywords : analysverktyg; lekplats; lekvärde; barnperspektiv;

  Abstract : Den pågående urbanisering och förtätning i städer gör att barns möjligheter till självständiga rörelsemönster försvinner. På grund av det blir offentliga lekplatsers roll att locka till utelek en allt viktigare funktion i städer. READ MORE

 4. 4. Vad kan kollektivtrafiken tillföra ur perspektivet socialt kapital? : en studie om Tvärbanans roll för ökad tillgänglighet och social inkludering

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Marcus Lindgren; [2020]
  Keywords : kollektivtrafik; socialt kapital; Tvärbanan; tillgänglighet; social inkludering;

  Abstract : Tillhandahållandet av kollektivtrafik kan ses som en nyckelaspekt för mer jämlika förutsättningar till samhällsdeltagande. Ökade ojämlikheter och segregation är återkommande problem i stora och växande städer, och grupper med olika socioekonomiska förutsättningar blir allt tydligare åtskilda geografiskt och socialt. READ MORE

 5. 5. Utvärdering av planeringsverktyget GYF AP 2.0 tillämpbarhet i befintliga stadsdelar : en studie om utvecklandet av hållbara städer

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Tuva Wrenfelt; [2020]
  Keywords : ekosystemtjänst; grönytefaktor; kvalitet; biologisk mångfald; mikroklimatreglering; bullerdämpning; dagvattenhantering; pollinering; rekreation; hälsa;

  Abstract : Målet och syftet med denna studie är att utreda vilken bebyggelse, beroende på ålder, som gynnar ekosystemtjänster bäst samt att utvärdera det nya planeringsverktyget GYF AP 2.0, Grönytefaktor för allmän platsmark, validitet på äldre bostadsområden. I studien appliceras GYF AP 2. READ MORE