Essays about: "hållbarhet"

Showing result 1 - 5 of 707 essays containing the word hållbarhet.

 1. 1. Enhancing the degradation rate of microplastics and organizing a study visit about sustainability

  University essay from KTH/Lärande

  Author : Marianne Al-Ghorabi; [2020]
  Keywords : Accommodation; assimilation; Fenton reaction; microplastics; polypropylene; polystyrene; proximal development zone; study visit; visible light photocatalysis; zinc oxide nanorods; Ackommodation; assimilation; den proximala utvecklingszonen; Fenton reaktion; fotokatalys med synligt ljus; mikroplast; polypropalen; polystyren; studiebesök; zinkoxid nanorör.;

  Abstract : Microplastics take hundreds to thousands of years to degrade in nature, and pose a threat to the environment. A photocatalytical degradation method have been developed to take advantage of solar light to degrade microplastics, however it takes several months to degrade microplastics with the process. READ MORE

 2. 2. Hållbart byggande : kommuners arbete för flerbostadshus i trä

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Viktor Holfve; [2020]
  Keywords : cirkulär ekonomi; flerbostadshus i trä; hållbarhet; koldioxidnivåer; ReSOLVE; träbyggnadsstrategi; carbon levels; circular economy; multistory wood construction; sustainability; wood building strategies;

  Abstract : Hållbarhet är ett begrepp som blir allt mer aktuellt då klimatförändringar påverkar människor världen över. Klimatförändringar som delvis anses bero på ökade koldioxidutsläpp i atmosfären. Flera insatser genomförs för att möta utmaningar som klimatförändringarna, där hållbart byggande är ett initiativ. READ MORE

 3. 3. Quality of fermented dairy products beyond best before date

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Therese Holmsten; [2020]
  Keywords : yoghurt; sour milk; date labelling; rheology; microbiological plating method; Pivot Profile;

  Abstract : Date labelling is one factor influencing food waste in consumer households and evaluation of optimum shelf life is a tool food industry can use to contribute to di-minished food waste. This explorative pilot study aimed to investigate how quality of sour milk and yogurt changed beyond best before date. READ MORE

 4. 4. Upprustning av ett funktionalistiskt centrum : omgestaltning av ett torg och en affärsgata i Finntorp i Nacka kommun för ett första steg i utvecklingen mot hållbarhet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rasmus Klingstedt; [2020]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltning; hållbarhet; centrum; torg; affärsgata; funktionalism;

  Abstract : Finntorps centrum är ett lokalt centrum från 50- och 60-talet beläget mitt på Västra Sicklaön i Nacka kommun. I Nackas översiktsplan står att Sicklaön ska utvecklas till en tät stad fram till år 2030. Dock finns inga byggplaner för det något eftersatta Finntorps centrum. READ MORE

 5. 5. Ekologisk kompensation - återbetalning till naturen : en studie av omvärlden och förslag på tillämpning för Uppsalas nya stadsdelar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Felix Havermark; [2020]
  Keywords : ekologisk kompensation; samhällsplanering; samhällsbyggnad; naturvärden; skadelindringshierarkin; balanseringsprincipen; grön infrastruktur; exploatering; hållbarhet;

  Abstract : Ekologisk kompensation är en metod för att gottgöra skadan som uppstår på naturen vid exploatering. Den baseras på skadelindringshierarkin som handlar om att i första hand undvika att skada naturen och sedan att begränsa skadan, därefter restaurera den natur som blivit skadad och i sista hand kompensera. READ MORE