Essays about: "hållbarhetsmål"

Showing result 1 - 5 of 55 essays containing the word hållbarhetsmål.

 1. 1. Den urbana skogsträdgården : exemplet Sege Park i Malmö

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Isabelle Vikström; Siri Sutcliffe Larsson; [2022]
  Keywords : Skogsträdgård; urban odling; urban agroforestry; hållbarhetsmål; ekosystemtjänster; växtlista; etablering; Sege Park;

  Abstract : Den här kandidatuppsatsen undersöker huruvida fler skogsträdgårdar i städer kan vara ett led i att uppnå städers hållbarhetsmål. Uppsatsen vill svara på tre frågor; 1) Hur ser Malmö stads hållbarhetsmål ut, och på vilket sätt kan en skogsträdgård hjälpa till att uppnå dessa mål? 2) Hur kan en skogsträdgård i Malmö utformas, vad gäller sortval och skötsel? samt 3) Är flera skogsträdgårdar i städerna önskvärt? Genom en litteraturstudie har en översyn av Malmö stads hållbarhetsmål gjorts, och studien fortsätter med att beskriva skogsträdgårdens olika betingelser samt dess påverkan på ekosystemtjänster. READ MORE

 2. 2. Factors affecting presence of feed in crops of broilers at slaughter - with focus on a hygienic slaughter

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Ylva Eriksson; [2022]
  Keywords : Crop; Broiler; Feed Withdrawal; Bacteria; Enterobacteriaceae;

  Abstract : Food security and sustainable consumption and production are parts of the United Nation Sustainable Development Goals 2 and 12. Filled broiler crops at slaughter poses a risk to contaminate carcasses with gastrointestinal contents. READ MORE

 3. 3. Applying persuasive design to increase engagement in sustainability-related projects : A case study of a climate change adaptation project’s website

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Author : Arian Zamanian; Huihong Yang; [2022]
  Keywords : Persuasive design; Sustainability; Theory of Planned Behavior; Fogg Behavior Model; User engagement; Persuasive design; Hållbarhet; Teorin för Planerat Beteende; Foggs Beteende Modell; Användarengagemang;

  Abstract : A website’s foundation should be its usability and its user engagement. Designers can go further and persuade users. The design practice of persuasive design revolves around affecting people indirectly by changing attitudes or behaviors through product features or service characteristics. READ MORE

 4. 4. Hälsofrämjande kvaliteters uttryck i relation till utevistelser på vintern : en studie av Väddö Hälsoträdgård i Norrtälje kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Nivala; Jennie Ryberg; [2022]
  Keywords : EBD evidensbaserad design ; hälsofrämjande design; hälsofrämjande miljökvaliteter; hälsoträdgård; miljöpsykologi; PSD Perceived Sensory Dimensions ; vinter;

  Abstract : Hälsoeffekterna av utevistelser har fått allt större betydelse i forskningen de senaste årtiondena, vilket lett till ett ökat intresse för att anlägga hälsoträdgårdar där både aktiva och passiva aktiviteter erbjuds i syfte att stötta personer i rehabiliteringsprocessen. Syftet med arbetet är att undersöka hur teoretiska utgångspunkter om hälsofrämjande gestaltning kommit till uttryck i en hälsoträdgård för att bidra till ökad kunskap om hälsofrämjande design och dess betydelse för utevistelser på vintern. READ MORE

 5. 5. Who’s in charge here? Governance of e-scooters in Stockholm amid the sustainable urban mobility transition

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Claire Borchers; Tobias Isaksson; [2022]
  Keywords : Sustainable mobility; transport policy; innovation; micromobility; e-scooters; Hållbar mobilitet; transportpolicy; innovation; mikromobilitet; elsparkcyklar;

  Abstract : Innovation is a necessary element to transition towards a more sustainable transport paradigm. Advancements made in electrification and digitalisation are creating new forms of urban mobility which have the potential to reduce the impact of transport and shift modal splits. READ MORE