Essays about: "habitat diversity"

Showing result 1 - 5 of 113 essays containing the words habitat diversity.

 1. 1. The effects of historical land use on plant diversity in semi-natural grasslands

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Elisabeth Kumlander; [2022]
  Keywords : semi-natural grasslands; biodiversity; plant species; land-use sequences;

  Abstract : During the last two centuries, large-scale administrational and technological reforms have drastically changed the agricultural landscape in Sweden. The meadows and semi-natural grasslands that once played a central role in the agricultural landscape have been reduced with up to 95%. READ MORE

 2. 2. Villaträdgårdarnas bidrag till biologisk mångfald i Malmö : nuläge och framtida möjligheter, med Rostorp som exempel

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Kristina Lassvik; [2022]
  Keywords : grönyta; trädgårdar; miljömål; Malmö Stad; Rostorp;

  Abstract : Malmös villaträdgårdar kan få en viktig roll för en bibehållen och/eller ökad biologisk mångfald när staden förtätas i framtiden och mosaiken av små grönområden riskerar att försvinna. Rostorps egnahemsområde i Malmö har en koncentrerad artrikedom av växter på relativt små ytor som man inte ofta stöter på ens i kommunala parker i Malmö. READ MORE

 3. 3. Den flytande ön : gestaltningsförslag för en flytande modul med ekologiska förstärkningsåtgärder vid Norr Mälarstrand i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Joos; [2022]
  Keywords : biodiversitet; ekologiska förstärkningsåtgärder; exploatering; förhöjda havsnivåer; förtätning; förlorade landytor; hållbara städer; klimatförändringar; urbanekologi; vattenkvalitet;

  Abstract : Runt om i världen sker idag stora landförluster till följd av förtätning av städer, exploatering av natur och land, förhöjda havsnivåer och kusterosion. Det resulterar i större konkurrens om de resterande landytorna; där de gröna ytorna ofta prioriteras lågt. Minskade naturarealer leder till försvagade habitat och ekosystem. READ MORE

 4. 4. Integrerat växtskydd i stadsmiljö : en undersökning av förutsättningar för en hållbar skötsel av grön infrastruktur

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Fanny Berglund; [2022]
  Keywords : IPM; ekosystemtjänster; biodiversitet; växtskyddsmedel; bekämpning; grön infrastruktur; urbana miljöer; skadegörare; invasiva främmande arter;

  Abstract : Den ökade urbaniseringen i världen har resulterat i en fragmentering av det naturliga landskapet. Som ett resultat har detta lett till förlust av habitat, en minskad artdiversitet och en påverkan på ekosystemtjänster som är nödvändiga för människans välbefinnande. READ MORE

 5. 5. Bats in Urban Sweden : A multiple regression analysis of bats’ relationship to urbanization

  University essay from Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Author : Nils Andersson Skog; [2021]
  Keywords : Urban ecology; Insectivorous bats; Chiroptera; Species composition; Bioindicator; Sustainable development;

  Abstract : Human development continues to use up more physical space in the natural world, threatening the natural habitats of many organisms. To combat the loss of biodiversity science needs to explore what landscape features are important for different organisms so that we can incorporate these into the modern environment. READ MORE