Essays about: "high-grading"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word high-grading.

 1. 1. The end of the timber frontier in northern Sweden : early logging, natural forests and the frontier concept

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Alice Cosatti; [2022]
  Keywords : timber frontier; Northern Sweden; Tjeggelvas nature reserve; Piteälven; Norrbotten; high-grading;

  Abstract : The Fennoscandian forests experienced drastic changes in the 19th century. The high demand for timber during the European industrialization pushed the timber companies towards increasingly remote forest landscapes for resource extraction. READ MORE

 2. 2. 1900- talets skogsbruk i kronoparksskogar : en skogshistorisk studie om Håckren och Bjurfors kronoparker

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Therese Prestberg; [2020]
  Keywords : skogshistoria; Domänverket; skogsskötsel; skogsstruktur; Jämtland; Västmanland;

  Abstract : Industrialiseringen av Västeuropa och den efterföljande sågverksexpansion som inträffade i Sverige under 1800-talet påverkade de svenska skogarnas skötsel, struktur och funktion markant. Därmed introducerades nya avverkningsmetoder och debatter om den bästa skogsskötseln drevs. READ MORE

 3. 3. Vietnamese nursing students' knowledge in Cardiopulmonary resuscitation (CPR) and perceptions of training in CPR

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Author : Emelie Kihlberg; Nadine Rosenkvist; [2019]
  Keywords : Cardiopulmonary resuscitation;  cardiac arrest;  education; nursing students; Hjärt- och lungräddning; hjärtstopp; utbildning; sjuksköterskestudent;

  Abstract : Background Cardiopulmonary resuscitation (CPR) increases significantly the chance of survival in cases of a cardiac arrest. The ability to respond quickly and effectively to a cardiac arrest rests on nurses being competent, prepared and up-to-date. READ MORE

 4. 4. "Lika oriktigt, som det är att ensidigt hålla på blädning lika förnuftsvidrigt är det att endast vilja förorda trakthuggning" : tidiga kalhyggen i Norrland

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Hanna Lundin; [2011]
  Keywords : kalhuggning; hygge; blädning; dimensionshuggning; Domänverket; Norrland; Västernorrland;

  Abstract : Vid 1800-talets slut var stora delar av skogarna i Norrland starkt påverkade av dimensionshuggning (Kempe 1909; Tirén 1937). Det var i samband med den industriella revolutionen och en ökad efterfrågan på virke från de industriellt utvecklade länderna i Europa som exploateringen av Sveriges skogar tog fart på allvar (Björklund 1984; Kardell 1991). READ MORE

 5. 5. Dimensionsavverkningens inverkan på natur och kulturvärden i fjällnära naturskog : en jämförelse av två områden inom Harrejaur naturreservat i Norrbotten

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Fredrik Hedlund; [2011]
  Keywords : Skogshistoria; dimensionsavverkning; naturvärden; Jokkmokk; Harrejaur; Forest history; high-grading conservation;

  Abstract : De flesta svenska skogar, även i reservat, har under lång tid påverkats mer eller mindre av människan. De fjällnära barrskogarna i norra Norrland har i vissa fall utnyttjats till husbehov av samer under lång tid och av nybyggare från 1800-talet och framåt, men spår finns även efter senare industriellt bruk. READ MORE