Essays about: "history of management theory"

Showing result 11 - 15 of 70 essays containing the words history of management theory.

 1. 11. Motivation i den svenska sällanköpshandeln : en undersökning av lönesystem som motivationsfaktor

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Peter Hansson; Alexander Hult; [2018]
  Keywords : Lönesystem; motivation; Sällanköpshandel;

  Abstract : Arbetsmotivation är ett mångbottnat ämne som genom historien har undersökts från många olika infallsvinklar. Motivationsforskningen grundad i psykologisk forskning framhåller incitamentsbaserad motivation som verkningslös och även negativ i sin inverkan på arbetsmotivation medan incitament innehar en position av basverktyg för arbetsmotivation inom managementteorin. READ MORE

 2. 12. Rosor och rälsar : en fördjupning i de svenska järnvägsparkernas epok

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Sirelius; [2018]
  Keywords : järnvägspark; järnvägsplantering; stationspark; stationsplantering; stadspark; folkpark; SJ:s planteringsväsende; Knivsta järnvägspark; Olof Eneroth; Adolf Edelsvärd; Gösta Reuterswärd;

  Abstract : Detta examensarbete ämnar undersöka sammanhanget som Sveriges järnvägsparker växte fram i under artonhundratalets senare hälft, som en del av det offentliga stadsparkprojektet som var rådande i Sverige och Europa. Vilka var de rådande motiven och idealen? Vad har Sveriges Järnvägars planteringsväsende (1868-1973) betytt för svensk trädgårdshistoria? Arbetet inleds med litteratur och bildstudier, för av avslutas med en platsinventering i Knivsta järnvägspark med en jämförelse av anläggningshandlingar från 1868. READ MORE

 3. 13. Reclaiming History to Rebuild the Present. A qualitative case study of stakeholder perceptions on reparations for slavery as a development strategy in Jamaica

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Author : Hanna Fiskesjö; [2018]
  Keywords : reparations; slavery; CARICOM; Jamaica; Rastafari; Honneth; recognition; Social Sciences;

  Abstract : In 2014, Caribbean countries declared to claim reparations for slavery from former colonising states. A Reparative Justice Framework covering ten points of action formulated reparations as a regional development strategy, widening stakeholders to include development actors and focalising beneciaries to those disproportionally suering from post-slavery legacies. READ MORE

 4. 14. Dimensions of power and gender based violence in post-disaster societies : A case study on Haiti after the 2010 earthquake

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Author : Elin Holmström; [2018]
  Keywords : Disaster response; gender inequality; sexual gender based violence; power; radical feminism;

  Abstract : Haiti experienced the greatest urban disaster of international history in 2010 when the county was hit by an earthquake which triggered one of the largest responses of humanitarian assistance and disaster relief efforts ever identified. The Haitian population was harshly affected by the earthquake, killing approximately 200 000 people, injuring 300 000 and displacing over 2,3 million. READ MORE

 5. 15. Transformera Nyhamnen : en studie av plats-specifika värden i en transformation av ett postindustriellt hamnområde i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Wide Persson; [2018]
  Keywords : transformation; platsspecifikt; postindustriell; hamnomvandling; plats-läsning; plats; nätverk; aktörer; dynamik; processer; Actor Network Theory;

  Abstract : Urbaniseringen fortsätter att öka i värden, vilket sätter stor press på bebyggelseytan i växande städer. Industriella hamnområden har allt mer hamnat i fokus för stadsutveckling då de erbjuder ett attraktivt och havsnära läge. READ MORE