Essays about: "hyggesbränning"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the word hyggesbränning.

 1. 1. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : David Persson; [2020]
  Keywords : artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Abstract : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. READ MORE

 2. 2. The future of retention forestry : the historical legacy in stands and its impact on retention in the next generation

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Jan Lindblad; [2019]
  Keywords : Naturhänsyn; trakthyggesbruk; biodiversitet; ekologiska strukturer; skogsskötsel; landskap; kontinuitet; sekundärskog; bevarande; hotade arter; tree; Green; retention; clearcutting; biodiversity; ecological structures; management; landscape; continuity; secondary forests; conservation; threatened species;

  Abstract : Today, around 55% of the world’s forests are already managed for timber pro-duction and other values. The need for actions concerning the fast decline in biodiversity was in the late 20th century met by the uprising of retention forest-ry. READ MORE

 3. 3. Bränder på skogsmark i Sverige : en kartläggning och analys av spontana och kontrollerade bränder 2011-2015

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Ellinor Ramberg; [2017]
  Keywords : skogsbrand; nationell kartläggning; skogsekologi; naturvårdsbrand; hyggesbränning; spontana bränder; brandberoende arter;

  Abstract : Under de senaste decennierna har brandens betydelse för skogsekosystem allt mer uppmärksammats och kontrollerade bränder har införts i Sverige som skötselåtgärd för att återskapa brandpräglade miljöer. Koordination mellan aktörer som utför och registrerar bränder är begränsad, trots diskussion sen länge om att skapa en gemen-sam databas. READ MORE

 4. 4. Snytbagge på brända och obrända kalhyggen

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Erik Fernemar; [2016]
  Keywords : Hylobius abietis; brand; hyggesbränning; kalhyggen;

  Abstract : I dagens skogsbruk har större skogsägare en typ av certifiering som kallas för FSC (Forest Stewardship Council). Denna standardkvalificering ger olika krav på miljö, skogsbruk och socialstandard som skogsägaren måste uppfylla för att certifieringen skall gälla. READ MORE

 5. 5. Naturvårdsskötsel för skalbaggar i åtgärdsprogram knutna till asp, björk och tall

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Ida Hansson; Martin Hederskog; [2016]
  Keywords : naturvårdsbränning; mångfaldspark; lövvärdetrakt; miljömål; rödlistad;

  Abstract : Dagens skogsbruk har medfört att det råder utdöenderisk för många arter som lever i skogen. Skogen har gått från att ha varit flerskiktad och luckig till att domineras av enskiktade bestånd. Störningarna brand och skogsbete som förr formade skogen är idag mycket ovanliga i skogslandskap. READ MORE