Essays about: "importance of resource management"

Showing result 1 - 5 of 231 essays containing the words importance of resource management.

 1. 1. Trygghet genom stadsdelsomvandling : utvecklingen av Berga centrum, Linköping

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Frida Sahlman; [2022]
  Keywords : stadsbyggnad; trygghet; jämlikhet; situationell brottsprevention; offentliga rum;

  Abstract : Säkerhet och trygghet är idag stora samhällsfrågor. Urbanisering har medfört resurskonkurrens mellan städer. Det är därför av stor vikt för staden att vara trygg och säker. Diskursen har medfört att välfungerande platser beskrivs som fria från brott, attraktiva och välförvaltade. READ MORE

 2. 2. Job Stress impact on Job Motivation and Performance

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Högskolegemensam administration

  Author : Haider Ali; Sophia Sardouk; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Abstrac Purpose: This study aims to explore and evaluate the impact of job stress on job motivation andperformance while relating it to the psychological capital that the employees face in the workplace. Design and Methodology: This research is empirical and based on research objective data iscollected from 240 respondents working in Pakistani firms through an online survey. READ MORE

 3. 3. Vatten utan gränser : BGG-system på offentlig platsmark och kvartersmark – ur ett samverkansperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Therese Tiger; Thania Ottosson Lameri; [2022]
  Keywords : blågröngrå system; hållbar dagvattenhantering; multifunktionella system; samverkan;

  Abstract : Denna uppsats behandlar utmaningar som uppkommer med ökad nederbörd till följd av de pågående klimatförändringarna i kombination med ökad platsbrist i urban miljö. Utvecklingen av system som kan bemöta dessa utmaningar och förändra bilden av dagvatten från ett problem till ett naturligt inslag i stadsmiljön sker ständigt. READ MORE

 4. 4. Understanding and improving quality in firm recruitment processes : A case study

  University essay from Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Author : Anastasiia Tsarenko; Divyashree Krishnamurthy; [2021-11-30]
  Keywords : Human Resource; Human Resource Management; Strategic Human Resource Management; Business Process; Lean Six Sigma; Data-Driven Management; Automation;

  Abstract : Nowadays, digitalization enables automation of manual work and repetitive tasks. This transformation facilitates higher exploitation of intellectual human resources within allocated working hours. In addition, intellectual demand for making a venture successful grows exponentially, requiring cross-functional intellectual inputs. READ MORE

 5. 5. User Inclusion during ERP Implementations and its effects on Symbolic Adoption

  University essay from Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Author : Henrik Hörnlund; Johannes Ålander; [2021]
  Keywords : ERP; symbolic adoption; change management; user participation; user involvement; user inclusion; implementation success;

  Abstract : Having a modern Enterprise Resource Planning (ERP) system is seen as increasingly important if an organisation wants to compete in today’s business environment. The implementation of a new ERP system can result in added automatization and the replacement and/or coupling of legacy systems. READ MORE