Essays about: "industrilandskap"

Found 3 essays containing the word industrilandskap.

 1. 1. Transformation av Lövholmens industrilandskap

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Josef Östblom; [2021]
  Keywords : Industrilandskap; transformation; strukturalism; förtätning;

  Abstract : Liljeholmen var ett av de första industriområdena som etablerades i Stockholm. Idag återstår bara Lövholmen som ett fragment av detta historiska landskap, ett öde ingenmansland utan kopplingar till den urbana struktur som med tiden kommit att omsluta området. READ MORE

 2. 2. Fabriken under förändring, från dystopi till utopi? : en diskurs om stadsplanering och omvandlingsprocessen av industrilandskapet som kulturhistoriskt sammanhang.

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emil Abrahamsson; [2017]
  Keywords : stadsplanering; kulturhistoria; industrilandskap; identitet; stadsomvandling;

  Abstract : Uppsatsen undersöker med induktiv kvalitativ ansats hur det urbana industrilandskapet ter sig i stadsomvandlingsprocesser samt vilka värden och kvaliteter som är viktiga att ta tillvara på. Utgångpunkten är ett underlag i form av en teoristudie där bland annat kulturarvsprocesser, industrilandskapets värden samt det lagmässiga skyddet avhandlas. READ MORE

 3. 3. Ahr - transformation av kulturlandskapet : från produktionslandskap till upplevelselandskap

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lina Andersson; [2012]
  Keywords : planering; landskapsgestaltning; rekreation; naturvård; kulturlandskap; landskapsanalys; upplevelsevärden ;

  Abstract : I den tid vi lever nu arbetar bara en liten del av befolkningen med produktion i det öppna landskapet. Städerna växer samtidigt som fler flyttar från än till glesbygderna. När distansen till landsbygden ökar skapas nya tolkningar, värdesättningar och användningsområden för landskapet. READ MORE