Essays about: "insekter"

Showing result 1 - 5 of 152 essays containing the word insekter.

 1. 1. Skadegörare på örtartade perenner : beskrivningar på vad som kan besöka vår trädgård samt förslag på åtgärder

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sandra Steffensen; [2021]
  Keywords : insekter; sekundära metaboliter; växtförsvar; bekämpning; herbivor; minerare; värdväxt; insects; secondary metabolites; plant defense; control measures; herbivore; leaf mining;

  Abstract : Arbetet är en litteraturstudie som beskriver tio växtskadegörare som angriper de örtartade perennerna i vår trädgård. I arbetet har jag valt att beskriva skadegörare vi kan hitta på växter ur astersläktet, aklejsläktet och blåsippsläktet. READ MORE

 2. 2. Skapa slåtterängar : en jämförande studie om etablering och skötsel

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Emil Wallin; Agnes Hofmann; [2021]
  Keywords : slåtteräng; etablering; pluggplantor; frösådd; äng; urban äng; ; slåtter; skötsel; Hay meadow; establishment; plug plant; seed sowing; meadow; urban meadow; hay;

  Abstract : Den biologiska mångfalden i vår natur minskar och ängsmarkerna som förr var en stor del av vårt jordbruk har försvunnit till följd av mer effektiva odlingsmetoder. Detta har resulterat i att insekter, vildbin och andra pollinatiörer, som även förser oss människor med mat, försvinner allt snabbare. READ MORE

 3. 3. Alléodlingens potential för produktion av grönsaker, frukt och bär : baserat på förutsättningar i sydöstra Skåne

  University essay from SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

  Author : Ellen Olsson; [2021]
  Keywords : alléodling; agroforestry; grönsaksproduktion; fruktodling; naturliga habitat; biodiversitet; biologisk mångfald; pollinerare; predatorer; nyttodjur; alley cropping; silvoarable; agroforestry; vegetable production; fruit production; orchard; natural habitat; biodiversity; pollinators; predators;

  Abstract : Alléodling innebär att vedartade perenner, främst träd, planteras i rader varpå annuell gröda odlas mellan dessa rader. Systemet har mycket gamla anor men har till stor del har blivit bortglömt i och med jordbrukets intensifiering. READ MORE

 4. 4. Perennparken på Österplan : naturlika perennplanteringar i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elias Stålnacke; [2021]
  Keywords : gestaltning; växtgestaltning; naturlik; plantering; perenner; park; Österplan; Uppsala;

  Abstract : Landskapet i städer idag ser väldigt annorlunda ut jämfört med naturen utanför. Ökad täthet i det urbana landskapet innebär nya utmaningar för plantering inne i städer. Under åren har den miljön förändrats drastiskt och en allt större markyta har hårdgjorts. READ MORE

 5. 5. Partners in crime – How cabbage seed weevil assists brassica pod midge in damaging pods of winter oilseed rape in fields in Southern Sweden : how is insect abundance related to crop damage?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sarah Heithausen; [2020]
  Keywords : monitoring; Ceutorhynchus obstrictus; Dasineura brassica; Brassica napus; Integrated Pest Management; economic threshold; pan trap; sticky trap;

  Abstract : The brassica pod midge (Dasineura brassicae) has emerged as an important pest causing problems in Winter Oilseed Rape (WOSR) (Brassica napus ssp. napus) production in Southern Sweden during recent years. Adult female D. brassicae oviposit into WOSR pods. READ MORE