Essays about: "intressentterion"

Found 1 essay containing the word intressentterion.

  1. 1. Den frivilliga revisionen : en kvantitativ studie av effekten på lönsamhet och tillväxt hos små aktiebolag

    University essay from SLU/Dept. of Economics

    Author : Rebecca Jerresand; Frida Karlsson; Therese Murén; [2019]
    Keywords : lönsamhet; tillväxt; revision; revisionsplikt; frivillig revision; små aktiebolag; principal-agentteorin; intressentterion; resursberoendeteorin;

    Abstract : Revision innebär att en oberoende part, revisorn, granskar företags årsredovisningar i syfte att försäkra externa aktörer om rapporternas riktighet samt att bidra med rådgivning till företaget som revideras. Revisionsplikten som har funnits sedan 1980-talet avskaffades för de små aktiebolagen 2010 med anledning av de höga kostnader detta innebar för dessa aktiebolag. READ MORE