Essays about: "inventering av vegetation"

Showing result 1 - 5 of 51 essays containing the words inventering av vegetation.

 1. 1. Går det att skapa lekdammar till salamandrar? : en utvärdering av naturvårdsåtgärder för större vattensalamander i Uppsala län

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Engla Grönvall; [2021]
  Keywords : större vattensalamander; inventering; kompensationsåtgärder; anlagda dammar; naturvårdsarbete;

  Abstract : Våra svenska groddjursarters utbredning hotas av att småvattenlandskapen minskar till följd av igenväxning, exploatering och fragmentering. Groddjur är helt beroende av mindre dammar för att reproducera sig, men kräver även ett passande landhabitat. READ MORE

 2. 2. Biotoptak : med praktiska exempel från Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Forsfält Ljungberg; [2021]
  Keywords : biotoptak; gröna tak; extensiva tak; bruna tak; urban design; biologisk mångfald; biodiversity roof; green roof; extensive roof; brownfield roof; urban design; biodiversity;

  Abstract : Allt fler människor flyttar in till städerna vilket leder till att städerna båda förtätas och byggs ut på det omgivande landskapet. Detta leder till att naturområden försvinner och viktiga levnadsmiljöer för insekter och växter minskar. Gröna tak är ett effektivt sätt att anlägga vegetation på redan bebyggda ytor i städerna. READ MORE

 3. 3. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Hane; [2021]
  Keywords : miljöpsykologi; återhämtning; stress; park; rekreation; Resta gård; gårdsmiljö;

  Abstract : Det är viktigt att finna återhämtning i vardagen för att undvika mental trötthet, inte minst för de som utsätts för mycket stress eller lider av utmattning (Johansson 2020). Genom att ta hjälp av forskning inom miljöpsykologi är det möjligt att gestalta miljöer som erbjuder hög potential till mental återhämtning. READ MORE

 4. 4. Tillståndet för skogar med bombmurkla, Sarcosoma globosum, i Uppsala län

  University essay from SLU/Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

  Author : Josefine Kyhlström Blomqvist; [2020]
  Keywords : bombmurkla; Sarcosoma globosum; fridlyst art; inventering; skogstillstånd; skyddad skog; granbarkborre; Uppsala län;

  Abstract : Bombmurklan, Sarcosoma globosum, är en skålsvamp som normalt växer under vårvintern i barrmatta samt i mossvegetation i äldre granskogar på väldränerad mark. I södra och mellersta Sverige förekommer arten ofta i blockig terräng på moränmark eller i sluttningar. READ MORE

 5. 5. Trygghet i bostadsmiljön : en landskapsarkitekts perspektiv på tillämpning av brottsförebyggande design av en bostadsmiljö i Uppsala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rebecca Eurenius; [2020]
  Keywords : landskapsarkitektur; CPTED Crime Prevention Through Environmental Design ; trygghet;

  Abstract : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur gestaltning kan öka tryggheten i ett urbant område. För att besvara syftet valdes metoden Brottsprevention genom urban design, även kallad Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). CPTED är en beprövad metod som anses kunna minska brott och därigenom öka tryggheten. READ MORE