Essays about: "investering"

Showing result 1 - 5 of 234 essays containing the word investering.

 1. 1. Potentialen i att öka precision och stabilitet av timmersortering med ny mätteknik : en studie för Braviken sågverk

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Ellen Bergvall; [2020]
  Keywords : årstidsvariation; barkavdrag; röntgen; trakeidmetoden;

  Abstract : Råvarukostnaden är ett sågverks enskilt största kostnadspost och lönsamheten vid ett sågverk påverkas i hög grad av träff i sågtimmerklasserna. Vid Braviken sågverk har träff i klass varierat med årstid, vilket har lett till en försvårad produktionsplanering med oplanerade kvalitetsutfall. READ MORE

 2. 2. Stochastic Modelling of Cash Flows in Private Equity

  University essay from KTH/Matematisk statistik

  Author : Oscar Ungsgård; [2020]
  Keywords : Private Equity; Stochastic Process; Cash flow forecasting; value at risk; monte carlo; Private Equity; Stokastisk Process; Cash flow forecasting; value at risk; monte carlo;

  Abstract : An investment in a private equity is any investment made in a financial asset that is not publicly traded. As such these assets are very difficult to value and also give rise to great difficulty when it comes to quantifying risk. READ MORE

 3. 3. Enhancing ESG-Risk Modelling - A study of the dependence structure of sustainable investing

  University essay from KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Author : Edvin Berg; Karl Wilhelm Lange; [2020]
  Keywords : ESG; Sustainable Investing; Dependency Structure; Correlation; Risk; Random Matrix Theory; Eigenvalue; Eigenvalue Decomposition; Minimum Variance Portfolio; ESG; Hållbar Investering; Beroendestruktur; Korrelation; Stokastisk Matristeori; Egenvärden; Egenvärdes Dekomposition; Minimal Variansportfölj;

  Abstract : The interest in sustainable investing has increased significantly during recent years. Asset managers and institutional investors are urged to invest more sustainable from their stakeholders, reducing their investment universe. READ MORE

 4. 4. Optimization of integrated energy storage for implicit demand-side flexibility : The case study of Singapore office buildings

  University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Author : Tommaso Miori; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Demand-Side Flexibility (DSF) is a very attractive option to solve challenges that are emerging from the evolution of modern power systems all around the world. The greater integration of intermittent renewable energy sources into the energy mix creates the need for flexible end-user behavior and demand management. READ MORE

 5. 5. Skattning av skogsbestånds kapitalförräntning – utifrån Skogliga grunddata

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Henrik Wikman; [2019]
  Keywords : avkastning; direktavkastning; ekonomi; investering; kapitalförräntning; lönsamhet; risk; räntabilitet; slutavverkning; skattning; skog; skogliga grunddata; virke; värdetillväxt;

  Abstract : Ett skogsbestånds monetära virkesproduktionsvärde kan beräknas som bruttointäkt minus avverkningskostnad. Såväl bruttointäkt som avverkningskostnad beror på skogstillståndet; främst beståndets volym per arealenhet, medelstammens volym och virkeskvaliteten. READ MORE