Essays about: "kantzoner"

Showing result 1 - 5 of 30 essays containing the word kantzoner.

 1. 1. Riparian buffer zones in agricultural landscapes : Their status today and their future as an ecological tool in Sweden

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Mikaela Ignatiou Hadjicharalambous; [2021]
  Keywords : Riparian buffer zones; agriculture lanscapes; ecological tool; streams; kantzoner; lantbrukslandskap; ekologisk vertyg; vattendrag;

  Abstract : The application of intensive farming and cultivation practices, resulting in large-scale modification of the hydrology of streams and rivers and of the natural vegetation, has increased the need to find ways to mitigate the negative impact of this habitat degradation. Suitable design and creation of riparian buffer zones in agriculture areas, is by many considered the best remedial measure. READ MORE

 2. 2. Blomsterremsors påverkan på individantalet av marklevande organismgrupper : jämförelse av fallfälleprover tagna från annuella och perenna blomsterremsor

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Lina Karm Togo; [2021]
  Keywords : nyttodjur; diversitet; jordbruk; naturliga fiender; biologisk bekämpning; Samzoner;

  Abstract : Dagens stordriftsjordbruk bidrar till ett alltmer homogent landskap, vilket i sin tur minskar den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster som människor är beroende av. För att motverka förlusten av arter är det viktigt att gynna tillräckligt stora populationer för framtiden. READ MORE

 3. 3. Evaluating abundance of deciduous trees in production forests along small stream : can Sweden meet current policy goals without intensive management

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Jessica Åström; [2020]
  Keywords : Riparian forests; small stream; strategic management objectives; deciduous; forest policy change;

  Abstract : Riparian zones are important for many ecological functions such as for providing shade to streams and leaf litter to instream organisms, as well as acting as filters for sediments and excess nutrients that are released during forestry operations. Riparian areas are also important for preservation of biodiversity. READ MORE

 4. 4. Multifunktionella skyddszoner : minskade fosforförluster, ökad pollinering och andra ekosystemtjänster

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Kajsa Hillberg; [2020]
  Keywords : kantzoner; fosfor; avrinning; pollinerare;

  Abstract : Användningen av skyddszoner är en gammal metod för att förhindra att föroreningar och näringsämnen når vattendrag, sjöar och hav från jordbruksmark. Men dagens effektiviserade jordbruk innebär fler påfrestningar på miljö och klimat. Markanvändningen ska räcka till att både producera mat och uppnå flera ekosystemtjänster. READ MORE

 5. 5. Kantzoners påverkan vid bäverförekomst

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Daniel Johansson; Sebastian Kjellström; [2020]
  Keywords : Castor fiber; död ved; sjöar;

  Abstract : Bäver har historiskt sett varit en nyckelart för ekosystemet med dess förmåga att skapa naturliga våtmarker. Efter utrotning på 1800-talet blev den återintroducerad i det svenska landskapet år 1920. Inom skogsbruket sparas numera oftast en kantzon intill vattendrag för att främja den naturliga mångfalden. READ MORE