Essays about: "ketamin"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the word ketamin.

 1. 1. Syresättning hos kaniner under anestesi vid vård av munhålan : ventral respektive dorsal positionering med oxygentillförsel via syrgasgrimma

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Johanna Berglund; Nadya Blom; [2019]
  Keywords : kanin; munhälsa; anestesi; syresättning; hypoxemi; oxygentillförsel; syrgasgrimma; ventral position; dorsal position;

  Abstract : En av de vanligaste orsakerna till att sällskapskaniner är i behov av veterinär-medicinsk vård är problem i munhålan. För att kunna genomföra kliniska undersök-ningar och behandlingar i munhålan på kaniner krävs ofta generell anestesi. Den spe-cifika anatomin och fysiologin hos kaniner kan göra anestesi till ett riskfyllt moment. READ MORE

 2. 2. Användningen av CRI med analgetiska läkemedel under allmän anestesi på häst

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Wallin; Felicia Haraldsson; [2018]
  Keywords : CRI; djuromvårdnad; allmän anestesi; häst; kirurgi; analgesi;

  Abstract : CRI, som betyder Constant Rate Infusion, innebär att läkemedel administreras intrave-nöst via en infusion med konstant hastighet. Detta kan kombineras med inhalationsanes-tetika för att uppnå balanserad anestesi, eller ges enskilt. READ MORE

 3. 3. Kemisk immobilisering av älg, brunbjörn och gråvarg

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elin Engerström; [2018]
  Keywords : immobilisering; älg; brunbjörn; varg;

  Abstract : Att immobilisera vilda djur har gjorts under tusentals år genom fysiska metoder men även med kemiska metoder. Idag är kemisk (farmakologisk) immobilisering ett viktigt redskap vid bevarande- och forskningsprojekt för att öka säkerheten både för djur och människor. READ MORE

 4. 4. Topikal administrering av lidokain över mesovarium vid ovariehysterektomi på katt

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Jonsson; [2018]
  Keywords : Ovariehysterektomi; OHE; Katt; Lidokain; Tropikal; Lokalbedövning; Mesovarium;

  Abstract : Feline ovariohysterectomy (OHE) is a common surgical procedure in veterinary medicine. This procedure is assumed to cause moderate pain. READ MORE

 5. 5. Skillnader i farmakologiska egenskaper mellan ketamins enantiomerer

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Minerva Löwgren; [2018]
  Keywords : ketamin; enantiomer; farmakokinetik; farmakodynamik;

  Abstract : Ketamin är ett anestetikum som används inom veterinärmedicinen på en rad djurslag. Den har sin huvudsakliga verkningsmekanism som icke-komepetetiv anatgonist på NMDA-receptorer och producerar en dissociativ anestesi. READ MORE