Essays about: "klimat"

Showing result 1 - 5 of 663 essays containing the word klimat.

 1. 1. Bearbetningsmetoders påverkan på markorganismers aktivitet i jorden : i perenna odlingar samt i odlingssystem med mellangrödor

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jenny Olofsson; [2021]
  Keywords : markorganismer; respiration; organiskt material; odlingsmetoder; biologiska processer; kemiska processer och fysikaliska processer; perenna odlingssystem; mellangrödor; klimatförändringar; microbial activity; respiration; organic matter; soil tillage methods; biological processes; chemical processes and physical processes; perennial crops; conservation agriculture; intermediate crops; climate change;

  Abstract : Klimatförändringarna, som både påverkat och påverkar vår planet, kräver att mänskliga aktiviteter förändras till mer resurssnåla och systemeffektiva processer. I dessa processer bör markens bördighet vara det centrala, eftersom en bördig mark kan generera stabila skördar och bidra till en långsiktigt hållbar matförsörjning. READ MORE

 2. 2. Performance Evaluation of a Photovoltaic/Thermal (PVT) Collector with Numerical Modelling

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Mila Ebrahim; [2021]
  Keywords : Solar energy; Renewable energy; Photovoltaic thermal collector; PV Thermal; PVT Collector; Performance; Numerical modelling; COMSOL Multiphysics; Ground Source Heat Pump; Solenergi; Förnybar energi; kominerad solcell solfångare; PVT panel; Prestanda; Numerisk modellering; COMSOL Multiphysics; Bergvärme;

  Abstract : In Photovoltaic/Thermal (PVT) technology, both PV and solar thermal technology are integrated in the same module for simultaneous electricity and heat production. Research has shown that there are multiple benefits from integrating PVT collectors with a ground source heat pump (GSHP) system, since it allows for seasonal storage of thermal energy over the year. READ MORE

 3. 3. Pedagogisk odling i grundskolan : kunskap, praktik och skörd för framtidens skolmat

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Joel Deutschmann; [2021]
  Keywords : hydroponik; hydroponisk odling; hållbarhet; livsmedelssystem; microgreens; mikrogrönt; odlingspedagogik; skola; skott; undervisning vertikal odling; cultivation; education; food system; hydroponic vertical cultivation; hydroponics; school; sprouts; sustainability;

  Abstract : Livsmedelsproduktionen står för ungefär 26 procent av världens globala utsläpp av växthusgaser och har därmed en stor inverkan på planetens klimat och ekosystem. Sverige importerar majoriteten av de grönsaker och frukter som konsumeras i landet. READ MORE

 4. 4. Utvintrande mellangrödor i höstraps : effekt på raps, ogräs och skadegörare

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Jakob Larsson; [2021]
  Keywords : Brassica napus; kompanjongrödor; insådd; ekologisk odling; avkastning;

  Abstract : Höstraps är en viktig avbrottsgröda i spannmålsdominerande växtföljder, och odlingen av höstraps har ökat i Sverige de senaste tjugo åren. Rapsen är normalt utsatt för ett högt tryck från ogräs och skadegörare, vilket gör att odling av ekologisk höstraps är ytterst begränsad. READ MORE

 5. 5. The intraspecific drought tolerance of Betula pendula Roth. : ecotypic aptitude as tree selection criteria for the urban landscape

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Simon Hannus; [2021]
  Keywords : Betula pendula; clinal variation; drought tolerance; ecosystem services; ecotypes; potential evapotranspiration; turgor loss point; urban forestry; urban resilience; urban tree selection;

  Abstract : The ecosystem services provided by urban trees are substantial contributors to the quality of urban living, and their environmentally regulating capabilities are increasingly regarded as integral in order to efficiently secure urban resilience, by ameliorating the human and material impacts of extreme weather events. However, current trends of urban development presents challenges of how to preserve urban greenery ecosystem functioning, particularly in light of the ongoing climate change; which also has brought forth the importance of taxonomically diverse urban forests, to mitigate risks of catastrophic tree loss associated with these conditions. READ MORE