Essays about: "kolfilter"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word kolfilter.

 1. 1. Sustainable water treatment processes : Scenarios for a better environment in Håbo municipality

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för kemi - Ångström; Uppsala universitet/Institutionen för kemi - BMC

  Author : Oskar Trozell; Daniel Wiman; Elis Wiggins; Elin Stigenberg; Alva Bergström; Emilia Andersson; [2021]
  Keywords : Drinking water treatment; Water treatment; Drinking water; Sustainable drinking water; Sustainable water treatment; Filtration; Water disinfection; Chemical reduction; Water treatment; Ultrafiltration; Ozone; Active carbon filtration; Infiltration; UV-radiation; Environment affection; vattenteknik; membran; Reningsteknik; filtrering; vattenrening; desinfektion; vattenreningsverk; dricksvatten; ozonering; kolfilter;

  Abstract : Clean drinking water is a vital part of our society and a basic human right. With an ever growing population and a decreasing quality of raw water, new methods need to be introduced to keep up with the demand for clean, biostable, and sustainable production of drinking water. READ MORE

 2. 2. Removal of pharmaceutical residues from wastewater by oxidation with ozone

  University essay from KTH/Resursåtervinning

  Author : Frida Söderström; [2021]
  Keywords : ozonation; adsorption; pollutants; pharmaceuticals; wastewater; ozonering; adsorption; föroreningar; läkemedel; vattenrening;

  Abstract : Avloppsreningsanläggningar är idag utformade för att rena bort föroreningar i form av organiskt material, suspenderade fasta ämnen och växtnäringsämnen (exempelvis fosfater och nitrater). Myndighet i Sverige har satt upp restriktioner och lagar gällande hur mycket av de olika föroreningarna som det är okej att utgående vatten innehåller. READ MORE

 3. 3. Carbon Filters for Drinking Water Treatment – How Flow Rate and Empty Bed Contact Time Influence the Performance

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Wilma Bäckström Nilsson; [2021]
  Keywords : Carbon filter; GAC; BAC; Biofilm; Flow rate; NOM; EBCT; Kolfilter; GAC; PAC; biofilm; flödeshastighet; NOM; uppehållstid;

  Abstract : Dricksvatten är en essentiell del av ett hållbart samhälle. Därför är det viktigt att säkerställa säkert dricksvatten genom fungerande vattenreningsverk. En viktig förorening att behandla är NOM, som i sig är ofarligt men som kan producera farliga föroreningar. En teknik som används för behandling av NOM är kolfiltrering. READ MORE

 4. 4. Charcoal vertical gardens as treatment of drainwater for irrigation reuse : a performance evaluation in Kibera slum, Nairobi

  University essay from Uppsala universitet/Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI); Uppsala universitet/Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI)

  Author : Niclas Grünewald; Gabriella Rullander; [2020]
  Keywords : Drain water; wastewater; wastewater reuse; irrigation; vertical garden; charcoal; charcoal filter; Kibera; Nairobi; Dräneringsvatten; avloppsvatten; återanvändning av avloppsvatten; bevattning; vertikal trädgård; kol; kolfilter; Kibera; Nairobi;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Removal of pharmaceutical residues from wastewater

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Alma Goralski; [2019]
  Keywords : Pharmaceutical residues; removal of pharmaceuticals; activated carbon; ozonation; wastewater treatment; Läkemedelsrester; avskiljning av läkemedelsrester; aktiverat kol; ozonering; reningsverk;

  Abstract : Today, pharmaceutical residues are widely found in nature as a cause of the extensive use of human and veterinary medicine. The pharmaceutical residues have shown to have a damaging impact on flora and fauna. READ MORE