Essays about: "kommun"

Showing result 1 - 5 of 669 essays containing the word kommun.

 1. 1. En kritisk granskning och utveckling av metoden Analysverktyg för värdering och utveckling av lekplatskvalitet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cornelia Filipsson; [2020]
  Keywords : analysverktyg; lekplats; lekvärde; barnperspektiv;

  Abstract : Den pågående urbanisering och förtätning i städer gör att barns möjligheter till självständiga rörelsemönster försvinner. På grund av det blir offentliga lekplatsers roll att locka till utelek en allt viktigare funktion i städer. READ MORE

 2. 2. Contamination analysis of the landfill Rösaberg inerta massor : Risk assessment and investigation of the contaminant distribution

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Westander Lisa; [2020]
  Keywords : Landfill; MODFLOW; Risk assessment; Site-specific guidelines; Deponi; MODFLOW; Riskbedömning; Platsspecifika riktvärden;

  Abstract : The dispersion of contaminants deriving from landfills poses a risk to the surrounding environment and human health. Old landfills are treated with extra precaution, due to their poorer construction, less stringent operation and lack information regarding the waste content. Vetlanda municipality has identified 48 old landfills. READ MORE

 3. 3. Hur översätts den nationella livsmedelsstrategin till lokal verkstad? : en fallstudie utifrån Grästorps kommuns förutsättningar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofie Skalstad; [2020]
  Keywords : livsmedelsstrategi; översättning; aktör; nätverk; resurser; Grästorp;

  Abstract : Denna fallstudie syftar till att undersöka hur en lokal implementering av den nationella livsmedelsstrategin kan se ut, med det planerade ar-betet i Grästorps kommun och de lokala förutsättningarna där som ex-empel. Kommunen har uttryckt ett stort intresse för att arbeta med frågan och många praktiska förutsättningar talar för en lokal satsning på livsmedelsstrategiskt arbete. READ MORE

 4. 4. Offentliga rum med utrymme för temporära funktioner : Norrköpings kommun som exempel

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Söderling; [2020]
  Keywords : temporär landskapsarkitektur; temporär användning; place; space; territorialitet; medskapande; placemaking; placekeeping; medborgardialog;

  Abstract : Att arbeta med temporär landskapsarkitektur blir allt vanligare i planeringssammanhang. De senaste åren har exempel på ytor i våra städer som fått temporära användningsområden i form av exempelvis sommargågator och temporära parker dykt upp på flera håll i Sverige. READ MORE

 5. 5. Modelling of aquifer on Ingarö island : A Steady-State model

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Magnus Dahlberg; [2020]
  Keywords : GMS; MODFLOW; GIS; RCP; climate change; archipelago; esker; glaciofluvial soil;

  Abstract : Värmdö municipality, in the archipelago of Stockholm, has one of Sweden’s fastest growing populations and is a popular location for tourism and summer houses. This puts a lot of pressure on groundwater reservoirs and will likely be even more strained in the future as the climate continues to heat up due to anthropogenic activities. READ MORE