Essays about: "kommunal parkverksamhet"

Found 1 essay containing the words kommunal parkverksamhet.

  1. 1. Hållbarhetsperspektiv inom kommunal parkverksamhet : en fallstudie av Stationsparken i Marks kommun

    University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Author : Amanda Öberg; [2014]
    Keywords : miljöförändringar; omställningsrörelsen; hållbarhet; hållbar utveckling; kommunal parkverksamhet;

    Abstract : I denna uppsats undersöks hur ett hållbarhetsperspektiv skulle kunna appliceras vid förnyelsen av en stadspark med fokus på parkens funktion. Utgångspunkten är hur arbetet för en hållbar utveckling skulle kunna bedrivas inom kommunal parkverksamhet och uppsatsen tar avstamp i de miljöförändringar vi står inför samt olika åtgärder mot dessa. READ MORE