Essays about: "kulturarv"

Showing result 1 - 5 of 85 essays containing the word kulturarv.

 1. 1. Conceptualization of the discourse of linked open data implementations in the cultural heritage sector : A qualitative analysis of linked open data documentation

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Author : Nic Olsson; [2022]
  Keywords : Linked open data; Cultural heritage; Öppen länkad data; Kulturarv;

  Abstract : Öppen länkad data används i kulturarvssektorn för att strukturera och publicera data och metadata på nätet. Tekniken används för att förbättra interoperabilitet mellan separata system och för att möjliggöra nya typer av utforskande och upptäckande av kulturarv. READ MORE

 2. 2. Mångfald av arter bland stadens träd : hur olika kommuner i Sverige arbetar med mångfald av trädarter i urbana miljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Eliasson; [2022]
  Keywords : artdiversitet; artmångfald; urbana träd;

  Abstract : Träden i staden fyller många viktiga funktioner, dels för stadens ekosystem och dess tillhandahållande av ekosystemtjänster, dels för bevarandet av biologisk mångfald. Träden bidrar med många effekter som skapar bättre klimat och livskvalitet i städerna, till exempel renare luft och behagligare lokalklimat. READ MORE

 3. 3. One City in Two Countries : regional identity and cultural heritage on the HaparandaTornio border during the COVID-19 pandemic

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Moa Landstedt; Carin Ollinen; [2022]
  Keywords : COVID-19 pandemic; cross-border region; identity; participation; tangible and intangible cultural heritage; transnational integration;

  Abstract : The collaborative cross-border region HaparandaTornio has been recognised as the most peaceful border in the world due to its shared history, which can be examined through the common tangible and intangible cultural heritage. The tangible cultural heritage can be investigated through four phases of HaparandaTornio's institutionalisation; (1) the motion of single projects, (2) joint local policy agreements, (3) creating a joint body and (4) continued responsibility of being defined as a Twin City. READ MORE

 4. 4. Kiruna stadsomvandling : en fallstudie om ett landskaps förändring med kirunabornas perspektiv som utgångspunkt

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Ajanki; Lotta Engvall; [2022]
  Keywords : Kiruna stadsomvandling; plats; platsanknytning; platskänsla; solastalgi; identitet; minne; kulturarv; medborgardialog;

  Abstract : Människan har alltid anpassat landskap utefter sina egna och samhällets behov, och därmed är förändringar en naturlig del av landskapets utveckling. Just nu genomgår staden Kirunas landskap drastiska förändringar till följd av gruv- och mineralkoncernen LKABs järnmalmsbrytning i Kirunagruvan. READ MORE

 5. 5. Värmestress i sen dräktighet och dess påverkan på mjölkproduktion, fertilitet och hälsa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Anna Karlstrand; [2022]
  Keywords : värmestress; mjölkkor; sen dräktighet; mjölkproduktion; mjölkavkastning; fertilitet; djurhälsa;

  Abstract : Klimatförändringarna resulterar i allt högre omgivningstemperaturer som i framtiden beräknas stiga ytterligare. Detta utgör en risk för livsmedelssektorn eftersom allt fler värmeböljor är beräknade, vilka kan komma att resultera i alltmer värmestress. READ MORE