Essays about: "kulturaspekter"

Found 1 essay containing the word kulturaspekter.

  1. 1. Emmeryd 5:11 : gestaltning av ett landskap i Blekinge med hänsyn till natur-, kultur- och upplevelsevärden

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Nina Lindberg; [2014]
    Keywords : Kulturhistoria; historisk kartanalys; värdeanalys; naturvärden; kulturvärden; upplevelsevärden; Blekinge; Emmeryd; betesmark; gestaltning;

    Abstract : Detta arbete handlar om en gestaltning av området Emmeryd 5:11, med hänsyn till natur-, kultur- och upplevelsevärden. Syftet är att främja biologisk mångfald, den historiska läsbar-heten samt rekreationsvärdet i området. READ MORE