Essays about: "kulturella ekosystemtjänster"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the words kulturella ekosystemtjänster.

 1. 1. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Abstract : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. READ MORE

 2. 2. Trädens betydelse för kulturella ekosystemtjänster : en översiktlig kunskapssammanställning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linus Nilsson; [2021]
  Keywords : träd; kulturella ekosystemtjänster; ESTER; urban skog; stadsträd;

  Abstract : Ekosystemtjänster används i allt större utsträckning för att visa på de värden naturen i vår vardag bidrar med. I vår urbana miljö utgör träden en stor del av den gröna infrastrukturen. READ MORE

 3. 3. Trädens betydelse för kulturella ekosystemtjänster : en översiktlig kunskapssammanställning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linus Nilsson; [2021]
  Keywords : träd; kulturella ekosystemtjänster; ESTER; urban skog; stadsträd;

  Abstract : Ekosystemtjänster används i allt större utsträckning för att visa på de värden naturen i vår vardag bidrar med. I vår urbana miljö utgör träden en stor del av den gröna infrastrukturen. READ MORE

 4. 4. Tätt eller brett? : en forskningsförberedande studie i effekter av kontinuerlig tätortsutglesning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ebba Landén Helmbold; [2020]
  Keywords : förtätning; tätortsutglesning; jordbruksmark; översiktsplanering; evidensbaserad planering; density; urban sprawl; evidence based planning;

  Abstract : Cities are expanding at a rapid speed as the urbanisation trend continues throughout the world. Large land aerials are being claimed in favor of urban sprawl as an answer to increasing inhabitant numbers in cities. READ MORE

 5. 5. Ekosystemtjänster i stadsplanering : en granskning av tre planprogram från perioden 2016-2020 i Uppsala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Nilsson; [2020]
  Keywords : ekosystemtjänster; urbana miljöer; stadsplanering; planprogram;

  Abstract : Ämnet för uppsatsen behandlar frågan om ekosystemtjänster i planeringsskedet för urbana miljöer. Uppsatsen undersöker om och hur begreppen för ekosystemtjänster hanteras i stadsplaneringens programskeden för tre olika områden i Uppsala. READ MORE