Essays about: "kulturhistoria"

Showing result 1 - 5 of 39 essays containing the word kulturhistoria.

 1. 1. Nyköpings årum : ett gestaltningsförslag av ett stråk längs Nyköpingsån

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Johannes Karlsson; Christopher Mörk; [2022]
  Keywords : Årum; stråk; gestaltning; kulturhistoria; tillgänglighet; harmoni;

  Abstract : Arbetet syftar till att visa hur ett utsnitt av Nyköpings årum kan gestaltas för att skapa ett enhetligt och sammanhängande parkstråk längsmed Nyköpingsån, parkstråket ska både vara tillgängligt och upplevas som tryggt. Arbetet tar avstamp i Nyköpings kommuns Utvecklingsprogram för Årummet från 2015. READ MORE

 2. 2. Sorgträd : ett grönt kulturarv med ena roten i graven? – en undersökning av utvecklingen av sorgträd mellan 1967 och 2021 på Gamla kyrkogården i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elna Strömvall; [2021]
  Keywords : sorgträd; sorgeträd; kyrkogård; begravningsplats; kulturhistoria; kulturarv; hängask; hängalm; paraplyalm; hängbjörk; tårbjörk; hängbok;

  Abstract : Grönområden och träd i urbana miljöer bidrar med för oss människor nödvändiga ekosystemtjänster, men grönområden riskerar att försvinna i och med en ökad exploatering. Många kyrkogårdar fyller idag en funktion både som begravningsplats och som en grön miljö för rekreation och återhämtning. READ MORE

 3. 3. Skyfallsanpassning av bostadsnära miljö : ett gestaltningsarbete av området kring Stjärnhusen i Malmö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Marta Karlström; [2021]
  Keywords : skyfall; skyfallshantering; hållbar dagvattenhantering; multifunktionella ytor;

  Abstract : Den 31 augusti 2014 föll ett skyfall i Malmö som vid mättillfället var det största regn sedan mätningar påbörjades i slutet av 1800-talet. Skyfallet beräknades ha en återkomsttid på över 200 år och orsakade översvämningar i stora delar av Malmö. READ MORE

 4. 4. Loop : ett gestaltningsförslag för en del av Östra kyrkogården i Malmö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lisa Mayr; Sunniva Wejlemark; [2021]
  Keywords : begravningsplats; Sigurd Lewerentz; Östra kyrkogården Malmö; gestaltning; kulturhistoria;

  Abstract : Arbetet syftar till att visa hur en del av Östra kyrkogården kan omgestaltas med hänsyn både till befintliga kulturhistoriska och arkitektoniska värden, men också som en modern och framtida plats för sorg och kontemplation. Arbetets ram har satts av en årlig idétävling för landskapsarkitektstudenter som år 2021 har namnet Framtidens minnesplats - Östra kyrkogården i Malmö och arrangeras av Tankesmedjan Movium vid SLU tillsammans med Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF), Sveriges Stenindustriförbund samt SLU. READ MORE

 5. 5. Att spåra platsidentitet : ett gestaltingsarbete av kulturhistoriska Lokstallarna

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johanna Karlsson; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; platsidentitet; kulturhistoria; Lokstallarna; järnväg; industripark; ruderatmark; karaktär; atmosfär; ekologi;

  Abstract : .... READ MORE