Essays about: "kulturmiljöer"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word kulturmiljöer.

 1. 1. Kan alléodling i jordbrukslandskapet bidra till att uppnå de svenska miljömålen?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Carolina Larsson; [2019]
  Keywords : agroforestry; biologisk mångfald; övergödning; växthusgaser; odlingslandskap; jordbruk; trädgårdsodling; tempererat klimat; agroforestry; biodiversity; eutrophication; greenhouse gas; agricultural landscape; agriculture; horticulture; temperate climate;

  Abstract : Miljöproblemen vi som samhälle står inför berör oss alla då maten vi äter påverkas av miljön den produceras i. Likaså påverkas både odlingsmiljön och den omgivande miljön av hur vi odlar maten. Detta arbete syftar till att undersöka ifall alléodling kan bidra till att de svenska miljömålen uppnås och fokuserar på fyra av målen. READ MORE

 2. 2. Plan för inventering av miljöer och möjligheter ur ett hälsoperspektiv anpassad till gamla kulturmiljöer : belysande exempel från gården Grönhult i nordöstra Skåne

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linn Borglund; [2019]
  Keywords : natur; förebyggande hälsa; kulturmiljöer; inventering; landsbygdsturism; Grönhult;

  Abstract : Vårt moderna liv medför många hälsorisker. Många människor mår både fysiskt och psykiskt dåligt, blir fjärmade från naturen, saknar känslor av platsanknytning och upplever att de saknar band till tidigare generationer. READ MORE

 3. 3. Flytt av stora träd som metod för att bevara gröna kulturmiljöer : med fokus på parkmiljöerna runt Station Haga i Göteborg

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maria Walter; [2018]
  Keywords : trädflytt; kulturmiljö; park; restaurering; stadsträd; förtätning;

  Abstract : Träden i staden bidrar med högt skattade ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska värden. Trots detta bygger vi successivt bort trädens utrymme då städerna förtätas. Även deras plats i parkerna tas i anspråk för att ge utrymme åt nya funktioner. READ MORE

 4. 4. Att upptäcka forn- och kulturlämningar inom skogsbruket : påverkan av utbildning och erfarenhet vid inventering

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Erik Trostek; [2017]
  Keywords : planering; hänsyn; kulturmiljöer;

  Abstract : In the Swedish forest, there are plenty of ancient and cultural monuments. They are protected through the Swedish law, and may not be damaged or destroyed. Through planning the forest companies try to discover and mark out all the monuments before the forestry measures are implemented. READ MORE

 5. 5. Tidevarv : hur man kan förändra en kyrkogård för framtiden i en stad som förtätas - exemplet S:t Pauli kyurkogårdar i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maja-Lena Refsbäck; [2017]
  Keywords : urban cemetery; cultural heritage; design; landscape architecture; historical context; contrast; future cemetary;

  Abstract : Hur kan S:t Pauli kyrkogårdar i Malmö utvecklas i en historisk och samtida kontext? Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i platsens kulturhistoria samt dess utvecklade funktion som viktig grönyta i staden, utveckla ett konceptuellt gestaltningsförslag som kan påvisa potentialen i S:t Pauli kyrkogårdars framtida användning. Med utgångspunkt i platsens kulturhistoria och nutida gestaltning är målet att presentera ett övergripande koncept för framtidens S:t Pauli kyrkogårdar - Norra, Mellersta och Södra samt att ge ett mer detaljerat designförslag för kvarter 12 och 14 på S:t Pauli Södra. READ MORE