Advanced search

Showing result 1 - 5 of 8 essays matching the above criteria.

 1. 1. Requirement Management in Product Development in B2B : A Study on the Process of Capturing Customer Requirements

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : ILAKIA AMIRTHALINGAM; NADJA ZAHIRALDINNI; [2020]
  Keywords : Customer involvement; customer integration; product development; software development; international customers; obstacles; customer relationship; customer requirement; customer need; methods for mapping requirements; Kundinvolvering; kundintegration; produktutveckling; mjukvaruutveckling; internationella kunder; hinder vid kundinvolvering; kundrelation; kundkrav; kundbehov; metoder för kartläggning av krav;

  Abstract : Our world is ever-changing hence the surroundings ought to develop accordingly. This applies particularly to the product development process and therefore, it is of high priority to adapt to the changes. This can be achieved by observing the market and especially the customers. READ MORE

 2. 2. Mer än bara kött : en studie om mervärden och kommunikation vid direktförsäljning av köttlådor

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristin Halvarsson; [2017]
  Keywords : köttlådor; mervärde; kommunikation; relationsmarknadsföring;

  Abstract : Syftet med studien är att undersöka vilka värden som producenter av köttlådor uppfattar som viktigt i sina kundkontakter. Mervärden har kategoriserats efter hur kunden uppfattar olika värden. I studien beskrivs hur kommunikationen mellan konsument och producent sker. READ MORE

 3. 3. Predicting Customer Churn Using Recurrent Neural Networks

  University essay from KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Author : Jesper Ljungehed; [2017]
  Keywords : churn prediction; churn; prediction; recurrent neural network; rnn; customer lifetime value; clv;

  Abstract : Churn prediction is used to identify customers that are becoming less loyal and is an important tool for companies that want to stay competitive in a rapidly growing market. In retail, a dynamic definition of churn is needed to identify churners correctly. Customer Lifetime Value (CLV) is the monetary value of a customer relationship. READ MORE

 4. 4. Enhancing Brand Equity for B2B SME through Social Media : An exploratory descriptive research

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Filip Martinelle; [2017]
  Keywords : Social media; Brand equity; customer-based brand equity; Small and medium-sized enterprises SME ;

  Abstract : Through our smartphones, the access to information is higher than ever before. Social media has revolutionized the communication landscape in how we share information and communicate to each other. READ MORE

 5. 5. Konsekvenser vid förbättrad leveranssäkerhet och avvikelserapportering för timmerleveranser

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Martin Mattsson; [2015]
  Keywords : sågverk; timmer; prognos; konsekvensanalys; förbättringsarbete; sawmill; logs; forecast; consequence analysis; improvement work;

  Abstract : Ett sågverk är beroende av timmerleveranser för att kunna producera sågade trävaror. Utifrån SCA Bollsta sågverks budgeterade försäljning och produktion läggs en timmerbeställning till SCA Skog. Beställningen upprättas i samråd mellan sågverk och skogsavdelning och består av önskat antal stockar per längd och toppdiameter. READ MORE