Essays about: "kväve"

Showing result 1 - 5 of 216 essays containing the word kväve.

 1. 1. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Julia Bonevik; [2019]
  Keywords : koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Abstract : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. READ MORE

 2. 2. Effects of nitrogen quality and quantity on weed-crop competition : a greenhouse experiment with Avena sativa and Avena fatua

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Lukas Hallberg; [2019]
  Keywords : weed-crop competition; resource pool diversity; soil microbes; weed community;

  Abstract : The intensification of agricultural activities has provided unprecedented increases in crop production. In the light of this development concerns have been raised about its negative environmental impact. High-input farm management has further reduced the weed diversity and shaped weed communities to consist of a few highly competitive weed species. READ MORE

 3. 3. Causes and impact of surface water pollution in Addis Ababa, Ethiopia

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Malin Eriksson; Jonathan Sigvant; [2019]
  Keywords : Akaki river; E. coli; health risk; interview study; irrigation; physico-chemical parameters; water samples; Akaki; E. coli; fysikalisk-kemiska parametrar; hälsorisker; intervjustudie; vattenprover;

  Abstract : Surface water is globally becoming more and more a scarce resource, and in Addis Ababa the capital of Ethiopia, river water quality has been degraded due to anthropological forcing for many years. Therefore, the study objective was to investigate causes and impact of surface water pollution in Kebena and Great Akaki rivers. READ MORE

 4. 4. Flytande våtmarksöar i vattenreningssyfte i tempererade klimat : med fokus på urbana miljöer, plantval & näringsreducering

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Ylva Granberg; [2019]
  Keywords : flytande våtmarksö; floating treatment wetlands; vattenkvalitet; eutrofiering; näringsreducering; kväve; fosfor; bredbladigt kaveldun; jättegröe; bladvass;

  Abstract : Ett ökat problem med övergödning i vattendrag, sjöar och hav kan ses runt om i världen, till följd av bland annat en växande urbanisering och en reducering av naturligt förekommande växthabitat, som ex. våtmarker. READ MORE

 5. 5. Nitrogen Uptake by Vegetation in the Wakkerstroom Wetland, South Africa

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Emma Dufbäck; [2019]
  Keywords : nitrogen uptake; NPP; wetland; Multi-angle Imaging SpectroRadiometer MISR ; Light Use Efficiency LUE ; remote sensing; Phragmites australis; Typha capensis; South Africa; kväveupptag; NPP; våtmark; Multi-angle Imaging SpectroRadiometer MISR ; Light Use Efficiency LUE ; fjärranalys; Phragmites australis; Typha capensis; Sydafrika;

  Abstract : The lack of proper wastewater treatment inhibits the social and economic development in many communities. The South African town Wakkerstroom is an example where wastewater is first treated before it is released. READ MORE