Essays about: "kväve"

Showing result 1 - 5 of 302 essays containing the word kväve.

 1. 1. Platsens betydelse för växtnäringsläckage från jordbruksmark i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Frida Lundell; [2023]
  Keywords : kväve- och fosforutlakning; rumslig variation; långtidsövervakning;

  Abstract : Växtnäringsläckage av kväve (N) och fosfor (P) från jordbruksmark tillför näringsämnen till hav och vattendrag. Det är viktigt att minska transporten av N och P av flera anledningar, då det bland annat är en stor bidragande faktor till övergödning. READ MORE

 2. 2. Influence of pulsing on PVD TiAlN coating microstructure and mechanical properties : Master thesis project on the impact of deposition parameters on performance and properties of PVD titanium aluminum nitride.

  University essay from Karlstads universitet

  Author : Marcus Roseen; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis investigates the influence of pulsing on the mechanical properties of PVD TiAlN coatings. The thesis focuses on defects caused by droplets during the arc-evaporation technique by altering the duty time, which affects mechanical properties. READ MORE

 3. 3. Biomassatillväxt och koldioxidinlagring med mineralnäring och bionäring i norra Sverige

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : David Berglund; [2023]
  Keywords : organiskt gödsel; kolbildning; norrbotten;

  Abstract : Denna studie är en uppföljning på ett mastersarbete som är del av ett större projekt som heter ”Kolsänkor Norrbotten”. Projektet handlar om att jämföra bionäring (avloppsslam) och mineralnäring på 22 skogsbestånd utspridda i Norrbotten. Dessa bestånd gödslades mellan 2006 och 2008. READ MORE

 4. 4. Carbon Capture from Biomass Boiler Flue Gas Emissions using Microalgae : A Case Study

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Graham Kirn; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : Capture and storage of carbon dioxide (CO2) is expected to play an important role in climate change mitigation efforts intended to limit global warming to 1.5 °C. Bioenergy with carbon capture and storage (BECCS), in which carbon is captured during energy generation from sustainably sourced biomass fuels, is of particular interest in Sweden. READ MORE

 5. 5. Effekten av gödsling med arGrow® granulat på barrplantors tillväxt efter de första två växtsäsongerna

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Karl-Anders Wickberg; Mattias Eliasson; [2023]
  Keywords : arginin; plantgödsling; aminosyror;

  Abstract : Tillgången på näringsämnen i marken är mycket stort i förhållande till växternas behov, men ändå är näringstillförseln ofta en tillväxtbegränsande faktor för växterna. De näringsämnen som behövs i störst mängd är kväve, som ofta är hårt bundet i svårlösliga kemiska föreningar. READ MORE