Essays about: "kvantitativa mått"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the words kvantitativa mått.

 1. 1. Warranty reserve forecast for complex products

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Author : Julia Åberg; Jesper Svensson; [2019]
  Keywords : Warranty reserve; agency theory; time series; causal methods; Garantireserv; agentteorin; tidsserie metoder; kausala metoder;

  Abstract : Warranty is a contract between a seller and a buyer. A warranty is also a signal for quality that can be utilized both by the seller and the customer. Even though the warranty is mainly something that is positive, a warranty also incurs risk to the warranty provider. READ MORE

 2. 2. A method for extracting delamination zones and deformation quantities of paperboard during folding

  University essay from Lunds universitet/Matematik LTH

  Author : Shan Langlais; [2019]
  Keywords : liquid paperboard package; continuum mechanics; optical flow; deformation gradient; strain; delamination; folding; image analysis; Mathematics and Statistics;

  Abstract : Denna studie har genomförts på Tetra Pak för att studera deformation i vätskekartong under vikning. När en förpackning formas i fyllmaskinerna viks kartongen enligt biglinjerna. Det finns ett stort intresse av att studera vikprocessen då den är avgörande för den slutgiltiga kvaliteten av förpackningen. READ MORE

 3. 3. Lönsamhet i vindkraft : en fallstudie av lönsamheten i vindkraftverk belägna i Gns

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Emilia Kreutz; Ellinor Peterson; [2018]
  Keywords : investeringsteori; vindkraftverk; lönsamhet; återbetalningstid; transaction costs; asset specificity;

  Abstract : Mängden el som produceras via vindkraftverk har stadigt ökat de senaste 20 åren. Detta arbete undersöker hur vindkraftens lönsamhet utvecklats under denna tid och i vilken utsträckning ägarna har kunnat påverka. Investering i vindkraft inkluderar ett påtagligt avkastningskrav, det vill säga att det föreligger en lönsamhet. READ MORE

 4. 4. Article placement for an efficient order picking

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Author : Sebastian Arnesson; Emil Bergqvist; [2018]
  Keywords : Artikelplacering; artikelklassificering; ABC-analys; orderplockning; uttagsfrekvens; reservdelslager;

  Abstract : Lager har en betydelsefull roll i många försörjningskedjor. Att driva ett lager medför stora kostnader och företag strävar därför efter att ha en så effektiv lagerhållning som möjligt. Ett sätt att förbättra sin lagerhållning är att klassificera sina artiklar och placera dem utefter denna klassificering. READ MORE

 5. 5. Guiding the User : Redesign and Usability Improvement of a Student Thesis Publication Form

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Author : Johanna Ledin; [2017]
  Keywords : Usability; form design; qualitative methods; quantitative methods; DiVA; Digitala Vetenskapliga Arkivet; Användbarhet; formulärsdesign; kvalitativa metoder; kvantitativa metoder; DiVA; Digitala Vetenskapliga Arkivet.;

  Abstract : Students struggle with publishing and uploading their thesis in DiVA - the Swedish digital archive for academic papers (Digitala Vetenskapliga Arkivet). In a mixed methods usability test of the publication form with 7 users, it was shown that the overall usability was low. READ MORE