Essays about: "kyrkogård"

Showing result 1 - 5 of 36 essays containing the word kyrkogård.

 1. 1. Kroppen i kretsloppet : alternativa gravplatsers potential

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Cecilia Börjestrand; [2022]
  Keywords : begravningsplats; kyrkogård; gravskick; begängelseform; ekologi; djupekologi; ekosofi; animism; naturlig begravning; sekularitet;

  Abstract : Ett mer naturligt förhållningssätt till praktik rörande begravning har spridit sig de senaste decennierna i främst Europa och Nordamerika, där kristendomens dominans över processerna och platserna ratas, och nya alternativa skapas. Dessa alternativ har ofta en mer direkt kontakt mellan kropp och jord, där människan kan utgöra näring i ett biologiskt kretslopp, och kopplingen till vegetation ovan jord och ekosystem är större. READ MORE

 2. 2. Vila i träd : sambandet mellan gravträd och människors miljöengagemang och attityd till växtlighet

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Klara Kristensson; [2022]
  Keywords : gravträd; antropomorfism; växtblindhet; miljöengagemang; gravskick; kyrkogård;

  Abstract : Idag står vi inför det brådskande hotet om en omfattande massutrotning av både växter och djur. Så många som hälften av världens växtarter kvalificeras som hotade till utrotning inom de närmsta decennierna. READ MORE

 3. 3. Att gestalta tillsammans med förebilder : i Lewerentz anda på Östra kyrkogården

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Cecilia Tenje Persson; [2021]
  Keywords : landskapsariktektur; kyrkogård; minneslund; Sigurd Lewerentz; askgravlund; Östra kyrkogården; begravningsplats; förebild;

  Abstract : The Eastern cemetery in Malmö, designed by the architect Sigurd Lewerentz just over 100 years ago, is a valuable architectural heritage. The following master thesis explores the challenging task of how to develop and care for such an architectural heritage, a task which requires knowledge not only of the specific location, but also the architect as well as cemetery architecture and design. READ MORE

 4. 4. Sorgträd : ett grönt kulturarv med ena roten i graven? – en undersökning av utvecklingen av sorgträd mellan 1967 och 2021 på Gamla kyrkogården i Malmö

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elna Strömvall; [2021]
  Keywords : sorgträd; sorgeträd; kyrkogård; begravningsplats; kulturhistoria; kulturarv; hängask; hängalm; paraplyalm; hängbjörk; tårbjörk; hängbok;

  Abstract : Grönområden och träd i urbana miljöer bidrar med för oss människor nödvändiga ekosystemtjänster, men grönområden riskerar att försvinna i och med en ökad exploatering. Många kyrkogårdar fyller idag en funktion både som begravningsplats och som en grön miljö för rekreation och återhämtning. READ MORE

 5. 5. Bevarande och förändring på Östra kyrkogården i Malmö : ett gestaltningsförslag för minneslunden och omgivande yta

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ellen Eriksson; [2021]
  Keywords : begravningsplats; kyrkogård; minneslund; gestaltning; Östra kyrkogården; Sigurd Lewerentz; Malmö;

  Abstract : I dagens urbaniserade samhälle avtar intresset för den traditionella begravningsplatsen samtidigt som trycket på stadsnära grönytor ökar. Detta har lett till att begravningsplatser i allt större utsträckning används likt parker vilket har gett upphov till konflikt. READ MORE