Essays about: "lämna över lantbruksföretag utanför familjen"

Found 1 essay containing the words lämna över lantbruksföretag utanför familjen.

  1. 1. Vilka faktorer påverkar matchningsprocessen vid ägarskifte utanför familjen? : en kvalitativ studie av lantbruksföretag i Skåne

    University essay from SLU/Department of People and Society

    Author : Elinore Einarsson; [2020]
    Keywords : ägarskifte; generationsskifte; matchningsprocess; matchning av parter; lämna över lantbruksföretag utanför familjen; inträdesbarriär lantbruk; förvärva lantbruksföretag; ägarskifte småföretag; förvaltningsprocess; transfer of ownership; succession; matching process; matching of persons; transfer farms outside the family; entrance barrier agriculture; acquire agricultural companies; management process; change of ownership in small business;

    Abstract : Svenskt lantbruk har traditionellt sett efterträtts i nedstigande släktled, men den agrara näringen går mot andra tider. En åldrande lantbrukarkår i samband med att den yngre generationen inte är lika intresserad av att verka på landsbygden medför att många lantbrukare inte vet vem som ska ta över och förvalta vidare lantbruksverksamheten. READ MORE