Essays about: "långtidsbevaring"

Found 1 essay containing the word långtidsbevaring.

  1. 1. Icke-destruktiva mätningar av fröers fuktinnehåll för att avgöra minimumtorktiden för fröer som ska långtidbevaras

    University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Author : David Nimblad Svensson; [2018]
    Keywords : ERH; EMC; fuktinnehåll; frö; långtidsbevaring; genbank; torkningskurvor; hygrometer;

    Abstract : För långtidsbevarandet av fröer har fuktinnehållet stor betydelse. Hos genbanker är mängden frö ofta begränsat vilket gör att en icke-destruktiv metod är önskvärd. En sådan metod utnyttjar att fröers fuktinnehåll förändras utefter vad luftfuktigheten är i den omgivande miljön. READ MORE