Essays about: "lack of planning"

Showing result 11 - 15 of 866 essays containing the words lack of planning.

 1. 11. Adapting to Extreme Weather Events : - Addressing Flood Risks Through Planning and Policy in Namibia

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Author : Tim Licke; [2023]
  Keywords : Spatial planning; strategical spatial planning; planning; adaptation; climate; resilience; floods; town planning; Namibia; Efundja; Implementation; climate change; extreme weather; policy; mitigation; Fysisk planering; strategisk fysisk planering; planering; anpassning; klimat; motståndskraft; översvämningar; stadsplanering; Namibia; Efundja; Implementering; klimatförändringar; extremväder; policy;

  Abstract : This master thesis investigates planning initiatives to address extreme weather events' impacts, specifically focusing on floods in Namibia. The study highlights the significance of such events in the context of global climate change, emphasising their adverse effects on livelihoods, particularly in rural communities and informal settlements. READ MORE

 2. 12. Methods for local energy and climate planning : A Case stuudy on the Urban Community of Dunkirk

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Sacha Thibault; [2023]
  Keywords : Energy transition - Climate and energy policy - Renewable energy - Decision-Support Tools - Local authorities; Energiomställning - Klimat- och energipolitik - Förnybar energi - Verktyg för beslutsstöd - Lokala myndigheter;

  Abstract : Energy management concerns were raised in France after the oil crisis in the 1970s. From then, the local actors developed policies to better control the energy production and consumption on the territories. Climate considerations and the need to limit greenhouse gases (GHG) emissions were then added to these energy issues in the early 2000s. READ MORE

 3. 13. Understanding factors related to food waste in Swedish primary schools

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Author : Roula Yandem; Fatima Fkhir; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : Production and consumption of food have several environmental impacts, regardless of the type of food production. However, food production can have a particularly large impact on the environment, as it often causes pollution and spreads harmful contaminants in nature. READ MORE

 4. 14. Estetiska värden hos gröna tak

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Stina Ekström; [2023]
  Keywords : gröna tak; extensiva gröna tak; takvegetation; kulturella ekosystemtjänster; urbanisering; klimat; hälsa; estetik;

  Abstract : Grönblå infrastruktur och naturbaserade lösningar i staden blir allt viktigare med de klimatförändringar som pågår. I den urbana miljön kan gröna tak bidra med viktiga ekosystemtjänster för att t ex fördröja dagvattenavrinningen från tak, dämpa buller nära bygganden, rena luft, öka biologisk mångfald samt förbättra kulturella och estetiska värden. READ MORE

 5. 15. Lek, lärande & rörelse på bostadsgården med dagvatten som resurs

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Forsfält Ljungberg; Matilda Andersson; [2023]
  Keywords : multifunktionalitet; vattenlek; inlärning; rörelse; dagvatten; dagvattenhantering; bostadsgård; ; vattengestaltning; ekostaden; Augustenborg; Bo01; resurshantering;

  Abstract : Föreliggande studie utreder hur dagvatten kan användas som resurs för att främja lek, lärande och rörelse på bostadsgården. I urbana sammanhang ses ofta dagvatten som ett problem då stora vattenflöden överbelastar vår infrastruktur med förödande konsekvenser. READ MORE