Essays about: "landskap"

Showing result 1 - 5 of 520 essays containing the word landskap.

 1. 1. Bivänliga växter i urban miljö : en granskning av växtutbudet från landskapsarkitektprogrammet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Asker Kling; Katarina Enskog Gripenvik; [2023]
  Keywords : Bin; humlor; vildbin; pollinatörer; pollinering; urban miljö; växtkännedom; ekosystemtjänst;

  Abstract : Pollinatörerna är hotade globalt och i det svenska landskapet, och behöver hjälp för att överleva (Naturvårdsverket u.å.b). Den främsta orsaken till den negativa utvecklingen är förlusten och fragmenteringen av pollinatörernas livsmiljöer (Naturvårdsverket u. READ MORE

 2. 2. Where there is road, there is fire (influence): An exploratory study on the influence of roads in the spatial patterns of Swedish wildfires of 2018

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Gabriel Romeo Ferriols Pavico; [2023]
  Keywords : Geography; GIS; Wildfire; Fire Spatial Patterns; Road; Conformity; FWI; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : This study focuses on the Swedish wildfire season of 2018, when the country incurred ten times more than the average burnt area that occurred in previous years. The study aims to address a broad research question: Do roads influence the size of the burned area? This study fills the gap in research on the effects of roads in the spatial patterns of wildfires. READ MORE

 3. 3. Hållbara dagvattenlösningars bidrag till multifunktionella ytor : en studie på kvartersmark i form av bostadsgårdar i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Oldenmark; Thea Andersson; [2023]
  Keywords : Hållbar dagvattenhantering; hållbara dagvattenlösningar; multifunktionalitet; kvartersmark;

  Abstract : Utgångspunkten för denna uppsats har varit att få en inblick i hur hållbara dagvattenlösningar kan appliceras på kvartersmark för att skapa multifunktionella ytor. Uppsatsen bearbetar och analyserar multifunktionalitet och ekosystemtjänster för att förstå deras funktion och hur de samexisterar. READ MORE

 4. 4. Kväve och Mikroplast i anlagda våtmarker

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Anna Wiklund; Lisa Kröss; [2023]
  Keywords : Kväve; mikroplast; sediment; anlagda våtmarker; föroreningar; svavelväte; norden och skåne län; SLU;

  Abstract : De anlagda våtmarkerna genomgår en internationell kris, detta bör tas på allvar annars blir konsekvenserna förödande. De anlagda våtmarkernas syfte är bl. a öka biodiversitet och få en varierande landskap samt kunna kontrollera vattennivåer, föroreningar och näring. Våtmarker fungerar som naturliga reningsverk i naturen. READ MORE

 5. 5. Att känna in platsen : kroppslig närvaro, strategier och förståelse för landskap

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Tove Rubensson; [2023]
  Keywords : landskapsupplevelser; platsbesök; närvaro; kropp; strategi; sinnlighet; det specifika; konceptuell kunskap; paktivitet; växelverkan;

  Abstract : Den här uppsatsen undersöker kroppslig närvaro över tid och hur detta påverkar landskapsarkitektstudenters förståelse för landskap samt vilka strategier landskapsarkitektstudenter använder sig av för att närma sig landskap. Målet med arbetet är att genom kroppsliga undersökningar av landskap i form av platsbesök utröna ett antal begrepp och strategier som kan vägleda landskapsarkitektstudenter som använder platsbesök som en del i sin praktik. READ MORE