Essays about: "landskap"

Showing result 1 - 5 of 355 essays containing the word landskap.

 1. 1. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Julia Bonevik; [2019]
  Keywords : koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Abstract : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. READ MORE

 2. 2. Fiberoptik leder dagsljus och möjliggör grönska : gestaltningsförslag för en mörk gång- och cykeltunnel i Järfälla kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2019]
  Keywords : direktinfallande dagsljus; fiberoptik; mörk urbanmiljö; skuggväxt;

  Abstract : Mörka underbyggda platser är vanligt förekommande i våra städer. De är nödvändiga för att vi enkelt ska kunna ta oss mellan stadens olika delar, men de tillför sällan något annat än funktion. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur fiberoptik kan leda dagsljus och möjliggöra grönska i en mörk gång- och cykeltunnel. READ MORE

 3. 3. Idéskisser i kommunal planering : en studie av arbetsprocessen från landskapsanalys till idé

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rasmus Efraimsson; [2019]
  Keywords : idéskiss; landskapsanalys; arbetsprocess; kommunal planering;

  Abstract : Detta arbete är en studie av tre idéskissers arbetsprocess från landskapsanalys till idé med dess innehåll och resultat. Idéskisser undersöker de potentiella möjligheter som finns hos en plats, ett område eller landskap. READ MORE

 4. 4. Blommande pärlband : Vilbergsparkens dagvattenstråk

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Frenzel; [2019]
  Keywords : dagvatten; växtgestaltning; våtmarksvegetation; Vilbergen; Norrköping; park;

  Abstract : Intensivare regn och en tätare stadsbyggnad kommer att ställa större krav på både effektivare dagvattenhantering och effektivare nyttjande av ytor. Det är en viktig och självklar funktion hos våra parker att kunna ta hand om dagvatten. READ MORE

 5. 5. Parkförvaltningens anpassning för olika åldersgrupper : om social multifunktionalitet i en urban park

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Pritzel Sundevall; [2019]
  Keywords : parkförvaltning; urbana parker; social multifunktionalitet; inkludering; barn; ungdomar; äldre; brukarperspektiv; brukaranpassning; medborgardeltagande;

  Abstract : I urbana landskap som blir alltmer tätbebyggda, med minskade grönområden, finns ett behov av parker av god kvalitet som passar olika brukargrupper. Förvaltning av grönytor är viktig för att behålla och utveckla kvaliteten hos befintliga parker. READ MORE