Essays about: "landskapets förändring"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the words landskapets förändring.

 1. 1. Det taktila och det visuella : att uppleva landskapet till fots

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Lundvall; [2019]
  Keywords : landskapsrörelse; strövande; taktil skala; visuell skala; fragmentering; Bernard Lassus; Lilla Sickla; Kolerakyrkogården; Hammarbyskogen;

  Abstract : Uppsatsens ämne är relationen mellan landskap, arkitektur, och rörelse. Syftet med studien är att genom en fallstudie undersöka hur rörelse – människans och landskapets – kan uppmärksammas och gestaltas genom tillägg i form av byggda element. READ MORE

 2. 2. Åtgärder för att öka mångfalden och gynna den biologiska bekämpningen i jordbrukslandskapet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Martina Holmgren; Michael Johansson; [2017]
  Keywords : biologisk mångfald; biologisk bekämpning; naturliga fiender; landskapets förändring; pesticidanvändning; pollinering; skalbaggsås; mellangröda; salixplantering;

  Abstract : Ett hållbart jordbruk innebär en bra lönsamhet för lantbrukaren, en livsmedelsproduktion som även i framtiden kan föda jordens befolkning och ett långsiktigt förvaltande av jorden som behåller jordens produktionsförmåga för kommande generationer. Det svenska jordbruket står inför en svår balansgång där man ska verka på den ekonomiskt pressade internationella marknaden samtidigt som man har ett stort miljöansvar. READ MORE

 3. 3. Där förändringens vindar blåser : om historiebruk i en fäbodförenings mobilisering

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Emma Sahlström; [2016]
  Keywords : fäbodbruk; historiebruk; vindkraft; politisk mobilisering; narrativ analys;

  Abstract : År 2007 anmälde två företag intresse att etablera vindkraftverk i ett skogsområde i Hälsingland. Frågan uppmärksammades av Gävleborgs fäbodförening (GFF) som ifrågasatte exploateringen. Den här uppsatsen undersöker hur GFF, genom att belysa fäbodbrukets, landskapets och vindkraftens historia, mobiliserar sig i konflikten. READ MORE

 4. 4. Att stärka naturupplevelser : ett gestaltningsprogram för Angarnsjöängens våtmarksområde

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ida Olsson; [2016]
  Keywords : friluftsliv; landskapsarkitektur; naturreservat; naturupplevelse; våtmark;

  Abstract : Biodiversity is of great importance. It is the foundation for ecosystem services which contribute to human welfare, purifies air and water and counteract climate change. Ecologically important environments, however, are not always easily discovered. In addition, many of these ecosystems are perceived as messy and structurally deficient. READ MORE

 5. 5. När staden flyttade till Skälby kungsgård : en studie om landskap och aktörer under 1930-tal, 1957-1967 och 2005-2015

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sanna Gustafsson; [2016]
  Keywords : landskap; jordbrukslandskap; urban; rural; agrarhistoria; aktör; makt; urban fringe;

  Abstract : Landskapets utseende förändras hela tiden och påverkas av markanvändningen. Markanvändningen i sin tur påverkas av aktörer och deras uppfattning om landskapet. Det här är en agrarhistorisk uppsats som undersöker landskapets förändring och aktörers förändrade uppfattningar om landskapet. READ MORE