Essays about: "landskapsanalys"

Showing result 1 - 5 of 39 essays containing the word landskapsanalys.

 1. 1. Idéskisser i kommunal planering : en studie av arbetsprocessen från landskapsanalys till idé

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rasmus Efraimsson; [2019]
  Keywords : idéskiss; landskapsanalys; arbetsprocess; kommunal planering;

  Abstract : Detta arbete är en studie av tre idéskissers arbetsprocess från landskapsanalys till idé med dess innehåll och resultat. Idéskisser undersöker de potentiella möjligheter som finns hos en plats, ett område eller landskap. READ MORE

 2. 2. GIS och historiska förändringar i landskapet - exemplet Hjälmarsänkningen : Biskopsvrak och Lunger studerade genom en sekvens av historiska kartor

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Camilla Ståhl; [2019]
  Keywords : Landskap; GIS; Hjälmaren;

  Abstract : Sjön Hjälmaren är belägen där Örebro, Västmanlands och Södermanlands län möts. Sänkningen av denna sjö mellan 1878 och 1888 framstår som ganska spektakulär, inte minst från ett nutida perspektiv. Vattennivån sänktes med strax över en meter och nästan 20 000 hektar tidigare våt- och ängsmark kunde omvandlas för åkerbruk. READ MORE

 3. 3. Grönområdesplanering beaktande ett socialt perspektiv : förslag till åtgärdsplan för grönområden i Mariehamns stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Lindblom; [2019]
  Keywords : grönområdesplanering; hållbar stadsutveckling; social hållbarhet; miljörättvisa; förtätning; grönstruktur; grönstrukturplan; Mariehamn;

  Abstract : I urbaniseringens fotspår exploateras ofta grönområden som är värdefulla i en social hållbarhetsaspekt. Mot bakgrund av den generella stadsutvecklingen mot allt större förtätning och de utmaningar denna utveckling för med sig syftar detta examensar-bete till att bemöta dessa utmaningar avseende grönområdesplanering i staden. READ MORE

 4. 4. Landskapsanalyser som komplement till varandra : med Ultunas kulturhistoria som exempel

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Alice Johnn; [2019]
  Keywords : Kulturhistoria; landskapsanalys; kulturvärden; SWOT; DIVE;

  Abstract : Det finns idag en problematik i svenska kommuner hur ett kulturhistoriskt landskap ska värderas och förvaltas. Kulturhistoria är en plats historiska sammanhang som berättar om hur platsen förändrats med samhället till vad den är idag. Ultuna har en lång historia av jord- och lantbruk samt utbildning. READ MORE

 5. 5. Kartläggning av planeringsprocessen vid storskaliga väginfrastrukturprojekt : en studie med fokus på landskapsperspektiv och åtgärdsvalsstudier i Stockholms län

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Granell; [2019]
  Keywords : åtgärdsvalsstudier; Trafikverket; landskapsanalys; E4; projektprocessen; landskapsplanering; storskalig väginfrastruktur;

  Abstract : Arbetet syftar till att kartlägga planeringsprocessen vid stora väginfrasturkturprojekt; vilka lagar och planer måste man förhålla sig till, och vem är det egentligen som medverkar i processen? Ett speciellt fokus ligger på åtgärdsvalsstudier som 2013 implementerades av trafikverket på begäran av regeringen i proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter från 2009. Hur påverkar åtgärdsvalsstudierna planeringsprocessen? När kommer de in? Utgår åtgärdsvalsstudierna i någon aspekt från någon landskapsanalys? Hur tas landskapet hänsyn till i åtgärdsvalsstudierna? Åtgärdsvalsstudier har framförallt haft positiv inverkan på faktumet att planeringsprocessen blivit mer sammanhållen från start, och därmed skapas förutsättningar för processen att bli mindre tidskrävande och att kostander i många fall minskar. READ MORE