Essays about: "landskapsanalys"

Showing result 1 - 5 of 36 essays containing the word landskapsanalys.

 1. 1. Idéskisser i kommunal planering : en studie av arbetsprocessen från landskapsanalys till idé

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rasmus Efraimsson; [2019]
  Keywords : idéskiss; landskapsanalys; arbetsprocess; kommunal planering;

  Abstract : Detta arbete är en studie av tre idéskissers arbetsprocess från landskapsanalys till idé med dess innehåll och resultat. Idéskisser undersöker de potentiella möjligheter som finns hos en plats, ett område eller landskap. READ MORE

 2. 2. Kartläggning av planeringsprocessen vid storskaliga väginfrastrukturprojekt : en studie med fokus på landskapsperspektiv och åtgärdsvalsstudier i Stockholms län

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Granell; [2019]
  Keywords : åtgärdsvalsstudier; Trafikverket; landskapsanalys; E4; projektprocessen; landskapsplanering; storskalig väginfrastruktur;

  Abstract : Arbetet syftar till att kartlägga planeringsprocessen vid stora väginfrasturkturprojekt; vilka lagar och planer måste man förhålla sig till, och vem är det egentligen som medverkar i processen? Ett speciellt fokus ligger på åtgärdsvalsstudier som 2013 implementerades av trafikverket på begäran av regeringen i proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter från 2009. Hur påverkar åtgärdsvalsstudierna planeringsprocessen? När kommer de in? Utgår åtgärdsvalsstudierna i någon aspekt från någon landskapsanalys? Hur tas landskapet hänsyn till i åtgärdsvalsstudierna? Åtgärdsvalsstudier har framförallt haft positiv inverkan på faktumet att planeringsprocessen blivit mer sammanhållen från start, och därmed skapas förutsättningar för processen att bli mindre tidskrävande och att kostander i många fall minskar. READ MORE

 3. 3. Transformera Nyhamnen : en studie av plats-specifika värden i en transformation av ett postindustriellt hamnområde i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Wide Persson; [2018]
  Keywords : transformation; platsspecifikt; postindustriell; hamnomvandling; plats-läsning; plats; nätverk; aktörer; dynamik; processer; Actor Network Theory;

  Abstract : Urbaniseringen fortsätter att öka i värden, vilket sätter stor press på bebyggelseytan i växande städer. Industriella hamnområden har allt mer hamnat i fokus för stadsutveckling då de erbjuder ett attraktivt och havsnära läge. READ MORE

 4. 4. Evolutionspsykologi i Ekonomikumparken och Observatorieparken : ett evolutionärt perspektiv som grund för landskapsanalys

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jesper Karlsson; Emil Matzén; [2017]
  Keywords : Ekonomikumparken; evolutionspsykologi; landskapsanalys; landskapspreferens; Observatorieparken;

  Abstract : Landskapsarkitektur har en roll i många problematiska situationer där olika intressen kan hamna i konflikt med den mänskliga upplevelsen av en plats eller ett område. Evolutionspsykologi söker förklaringar på den mänskliga naturen genom att undersöka vilken funktion beteenden haft evolutionärt. READ MORE

 5. 5. Värtans strandpromenad i Täby kommun : hur vattennära stråk kan ges högre rekreativa värden och hur förslag kan presenteras för en kommuns invånare

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristofer Södergren; [2016]
  Keywords : kommunikationsmaterial; landskapsanalys; orienterbarhet; rekreation; strandpromenad; stråk; Täby;

  Abstract : Examensarbetet handlar om att visa hur Värtans strandpromenad i Täby kommun kan utvecklas rekreativt samt hur förslagen kan kommuniceras med kommuninvånarna. Täby är beläget strax norr om Stockholm och är en kommun med kuststräcka mot skärgården och Stora Värtan. READ MORE