Essays about: "landskapsarkitekt"

Showing result 1 - 5 of 181 essays containing the word landskapsarkitekt.

 1. 1. Psykiatrins park : en hälsofrämjande gestaltning som grundar sig i evidensbaserad design

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stina K. Jernbäcker; [2021]
  Keywords : Evidensbaserad design; miljöpsykologi; restorativa miljöer; vårdmiljö; rehabiliteringsträdgård; forskning genom design; hälsofrämjande natur; trädgårdsterapi;

  Abstract : I slutet av förra århundradet gjordes stora framsteg inom miljöpsykologin där forskningen visade att kontakten med natur har en rehabiliterande och hälsofrämjande roll i vårdsammanhang. I början av det här århundradet har det uppstått ett nytt forskningsområde, evidensbaserad design, EBD. READ MORE

 2. 2. Atmosfäriska Landskap : att uppleva och gestalta det immateriella

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Tove Rubensson; [2021]
  Keywords : immaterialitet; atmosfär; sinnesförnimmelser; perception; landskapsupplevelser; gestaltning; representation; immaterial; atmosphere; sensation; perception; landscape experience; design; representation;

  Abstract : Den här uppsatsen undersöker hur landskapets atmosfär och immateriella kvaliteter upplevs samt vilka möjligheter en som landskapsarkitekt har att gestalta och representera dessa. Inledningsvis presenteras teorier om hur landskap upplevs. READ MORE

 3. 3. Torget som demokratisk arena : en nödvändighet eller en anakronism?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Alfredsson; [2021]
  Keywords : demokrati; demonstration; möten; torg; gestaltning; democracy; demonstrations; public space;

  Abstract : Torgen har haft en roll i demokratiseringsprocesser under hundratals år och tycks fortfarande spela en viktig roll, trots att en stor del av det politiska samtalet idag sker på internet. Inte minst har vi kunnat se detta under 2020 då stora grupper människor har gett sig ut och demonstrerat – en global pandemi till trots. READ MORE

 4. 4. Blågröngrå system i kallt klimat

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jennika Jädernäs; Erika Tjernberg; [2021]
  Keywords : Blågröngrå system; dagvattenhantering; regnbädd; skelettjord; kallt klimat; grön urban infrastruktur; klimatanpassning; ekosystemtjänster; gatugestaltning; landskapsarkitektur;

  Abstract : Det finns stora möjligheter och behov att kombinera urbaniseringens markanspråk med grön urban infrastruktur och i det arbetet säkra en hållbar dagvattenhantering. Att som landskapsarkitekt arbeta med detta är viktigt eftersom markanspråken ökar mängden hårdgjorda ytor i städer vilket samtidigt reducerar grön urban infrastruktur. READ MORE

 5. 5. Bron till delaktighet : tillgängliga gröna utomhusmiljöer för personer med autismspektrumtillstånd (AST)

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tove Johansson; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; tillgänglighet; delaktighet; autismspektrumtillstånd;

  Abstract : Syftet med examensarbetet är att undersöka vad landskapsarkitekter behöver ta hänsyn till för att tillgängliggöra gröna utomhusmiljöer för personer med autismspektrumtillstånd (AST), utifrån de behov som dessa personer kan uppleva. Flera kurser under landskapsarkitektutbildningen har uppmärksammat begreppen ”tillgänglighet” och ”gestaltning för alla”. READ MORE