Essays about: "landskapsarkitektur"

Showing result 1 - 5 of 504 essays containing the word landskapsarkitektur.

 1. 1. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Abstract : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. READ MORE

 2. 2. Lyftet : från flygplats till stadsdelspark

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofie Taylor; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltning; park; tävlingsförslag; tri-valent design; rekreation;

  Abstract : Detta arbete visar hur en flygplats kan omgestaltas till en stadsdelspark med målet att ge platsen en identitet och där befintliga kvaliteter kombineras med sociala, ekologiska och estetiska värden. Gestaltningen genomförs inom ramen av den internationella idétävlingen Malmi flygplatspark, där avsikten är att komma med nya innovativa sätt att omgestalta den nedlagda flygplatsen till en stadsdelspark. READ MORE

 3. 3. Minnets inre landskap : en analys av förhållandet mellan plats, upplevelse och minne i romanen De dunkla butikernas gata (1978) av Patrick Modiano

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : David Isberg; [2021]
  Keywords : landskap; minne; upplevelse; sinnesintryck; Patrick Modiano; fenomenologi; berättelse; mening; landskapsarkitektur;

  Abstract : Målet för detta arbete är att undersöka vilken roll minnet spelar i upplevelsen av landskap. Detta görs utifrån ett ⇢loso⇢skt perspektiv där de personliga och individuella upplevelserna, och därmed de personliga minnena och referenserna ly s fram som avgörande för möjligheten att kunna relatera och skapa en anknyt-ning till de landskap som människor vistas i vardagligen. READ MORE

 4. 4. Aktiverande landskapsarkitektur : ett gestaltningsförslag för ökad fysisk aktivitet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Caroline Mellström; Lovisa Roth; [2021]
  Keywords : stråk; fysisk uppmuntrande design; rekreation; parkstråk; Tisken; Falun;

  Abstract : Landskapsarkitektens roll att skapa miljöer som främjar fysisk aktivitet kan antas vara självklar, men är något vi sällan upplevt diskuterats djupare under utbildningen. Att grönområden och närheten till dessa är av stor vikt för befolkningens möjligheter att vara fysiskt aktiva är tydligt, liksom landskapsarkitektens roll i koppling till detta. READ MORE

 5. 5. Gestaltning av Batteriparken : förslag för social hållbarhet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Nils Svensson; [2021]
  Keywords : Batteriparken; landskapsarkitektur; park; social hållbarhet; trygghet; Jan Gehl;

  Abstract : Batteriparken ligger i bostadsområdet Kåbo i Uppsala och ritades år 1944 under funktionalismen. Idag är parkens utrustning och skick eftersatt och mycket av vegetationen är snårig och tät. READ MORE