Essays about: "landskapsbegrepp"

Found 1 essay containing the word landskapsbegrepp.

  1. 1. Förloppslandskap : ett sätt att betrakta landskap

    University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

    Author : Hanne Nilsson; [2010]
    Keywords : förloppslandskap; landskapsbegrepp; Torsten Hägerstrand; landskapsprocesser; landskapsdynamik; europeiska landskapskonventionen;

    Abstract : Begreppet landskap kan betyda både utsiktslandskap, så som det används på engelska , och område, region, som är grundbetydelsen i de germanska språken. Torsten Hägerstrand introducerade i början på 1990-talet begreppet förloppslandskap, som vänder sig mot ett statiskt betraktande av landskap och istället tar fasta på landskapets processer. READ MORE