Essays about: "landskapsplanering"

Showing result 1 - 5 of 53 essays containing the word landskapsplanering.

 1. 1. Urbaniseringens efterlämningar : hur gestaltar vi avbefolkningsorternas torg?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matildha L. Litström; [2019]
  Keywords : torg; gestaltning; avbefolkning; avbefolkning; urbanisering; Västernorrland; klimat; landskapsplanering;

  Abstract : This bachelor thesis discusses topics such as the rural population and its economic sanctions, the town square as a phenomenon and vegetative materials for northern climate in order to compile a design proposal for Kramfors town square based on the literature studies theories and my own observations. We often get enlighten by the urbanization and its affects in larger cities. READ MORE

 2. 2. Kartläggning av planeringsprocessen vid storskaliga väginfrastrukturprojekt : en studie med fokus på landskapsperspektiv och åtgärdsvalsstudier i Stockholms län

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Granell; [2019]
  Keywords : åtgärdsvalsstudier; Trafikverket; landskapsanalys; E4; projektprocessen; landskapsplanering; storskalig väginfrastruktur;

  Abstract : Arbetet syftar till att kartlägga planeringsprocessen vid stora väginfrasturkturprojekt; vilka lagar och planer måste man förhålla sig till, och vem är det egentligen som medverkar i processen? Ett speciellt fokus ligger på åtgärdsvalsstudier som 2013 implementerades av trafikverket på begäran av regeringen i proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter från 2009. Hur påverkar åtgärdsvalsstudierna planeringsprocessen? När kommer de in? Utgår åtgärdsvalsstudierna i någon aspekt från någon landskapsanalys? Hur tas landskapet hänsyn till i åtgärdsvalsstudierna? Åtgärdsvalsstudier har framförallt haft positiv inverkan på faktumet att planeringsprocessen blivit mer sammanhållen från start, och därmed skapas förutsättningar för processen att bli mindre tidskrävande och att kostander i många fall minskar. READ MORE

 3. 3. Resiliens i urbana landskap : en programmering av natur-based solutions med tillämpning vid Alnälven i Oslo

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martina Rehn; Sofi Unnersjö; [2018]
  Keywords : Ecotones; ekosystem; Ellen Braae; flödesvariationer; idéupplägg; idéförslag; konnektivitet; kontext; landskap; narrativ; Nature-based Solutions; Oslo; open-ended; programmering; resiliens; skötsel; succession; transformation; älv;

  Abstract : Samtida diskussioner inom landskapsplanering och förvaltning argumenterar för behovet av att utveckla nya tillvägagångssätt, vilka förhåller sig till växande globala samhällsutmaningar som klimatförändringar och urbanisering. Det verkar tydligt att det finns ett behov av angreppssätt inom planering och förvaltning som innefattar flera skalor, även om uppdraget består i att lösa ett lokalt problem. READ MORE

 4. 4. Vertikala trädgårdar i sydsvenskt klimat : en undersökningsstudie av växtval

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Pernilla Landeke Wilsmark; [2018]
  Keywords : vertikal trädgård; växtvägg; kallt klimat; stadsklimat; landskapsplanering; gröna väggar; vertikal växtlighet; fasadvegetation; urban heatisland; växtstress; stadsvegetation; stadsgrönska;

  Abstract : I samband med städernas förtätning och platsbristen för grönytor ökar gäller det att hitta nya innovativa lösningar för att uppnå en stad som både är tät och grönskande. En lösning är att tänka vertikalt! Växtväggar, även kallat levande väggar eller vertikala trädgårdar, är det senaste tillskottet bland gröna väggar där växterna är rotade i modulsystem uppsatta på fasaden. READ MORE

 5. 5. Den fysiska landskapsplaneringens påverkan på jordbruksmark och en hållbar framtid

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Birger Gustafsson; [2018]
  Keywords : fysisk landskapsplanering; jordbruksmark; livsmedelsförsäkring; miljöbalken; produktiv jordbruksmark; samhällsplanering; Uppsala översiktsplan;

  Abstract : Sveriges jordbruksmark är värdefull och på många håll väldigt produktiv. Jordbruksmarken har ett stort kulturellt, ekonomiskt och samhällsberedskapsvärde, men minskar i areal i takt med att kommuner bygger explosionsartat för att förse invånare, företag och andra aktörer med bostäder och arbetsplatsbyggnader. READ MORE