Essays about: "landskapsplanering"

Showing result 1 - 5 of 55 essays containing the word landskapsplanering.

 1. 1. Tidig höjdutveckling av lignoser i landskapsplanteringar : en jämförande studie av Vindarnas Park i Lund och landskapslaboratorierna i Alnarp och Snogeholm

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Christoffer Andersson; [2020]
  Keywords : landskapsplanering; landskapslaboratorium; tidig höjdutveckling; etablering; medeltillväxt; Vindarnas Park; Alnarp; Snogeholm;

  Abstract : En viktig aspekt för att kunna arbeta med vegetation är att förstå dess utveckling över tid. Att kunna förutspå tidig höjdutveckling i landskapsplanteringar är särskilt viktigt genom att det är avgörande för att skapa interiör och volym. READ MORE

 2. 2. Hur kan gröna stråk öka den biologiska mångfalden i skånska odlingslandskap?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Hagstam; [2020]
  Keywords : grönstråk; gröna stråk; biologisk mångfald; biodiversitet; beträda; landskapsplanering; kantzon; odlingslandskap; greenways; hållbar;

  Abstract : Den biologiska mångfalden är hotad världen över, och de skånska odlingslandskapen är inget undantag. Den pågående minskningen av artdiversitet i fullåkerlandskapen utgör ett speciellt stort problem för oss människor; den riskerar vår matförsörjning. READ MORE

 3. 3. Urbaniseringens efterlämningar : hur gestaltar vi avbefolkningsorternas torg?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matildha L. Litström; [2019]
  Keywords : torg; gestaltning; avbefolkning; avbefolkning; urbanisering; Västernorrland; klimat; landskapsplanering;

  Abstract : This bachelor thesis discusses topics such as the rural population and its economic sanctions, the town square as a phenomenon and vegetative materials for northern climate in order to compile a design proposal for Kramfors town square based on the literature studies theories and my own observations. We often get enlighten by the urbanization and its affects in larger cities. READ MORE

 4. 4. Kartläggning av planeringsprocessen vid storskaliga väginfrastrukturprojekt : en studie med fokus på landskapsperspektiv och åtgärdsvalsstudier i Stockholms län

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Granell; [2019]
  Keywords : åtgärdsvalsstudier; Trafikverket; landskapsanalys; E4; projektprocessen; landskapsplanering; storskalig väginfrastruktur;

  Abstract : Arbetet syftar till att kartlägga planeringsprocessen vid stora väginfrasturkturprojekt; vilka lagar och planer måste man förhålla sig till, och vem är det egentligen som medverkar i processen? Ett speciellt fokus ligger på åtgärdsvalsstudier som 2013 implementerades av trafikverket på begäran av regeringen i proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter från 2009. Hur påverkar åtgärdsvalsstudierna planeringsprocessen? När kommer de in? Utgår åtgärdsvalsstudierna i någon aspekt från någon landskapsanalys? Hur tas landskapet hänsyn till i åtgärdsvalsstudierna? Åtgärdsvalsstudier har framförallt haft positiv inverkan på faktumet att planeringsprocessen blivit mer sammanhållen från start, och därmed skapas förutsättningar för processen att bli mindre tidskrävande och att kostander i många fall minskar. READ MORE

 5. 5. Resiliens i urbana landskap : en programmering av natur-based solutions med tillämpning vid Alnälven i Oslo

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martina Rehn; Sofi Unnersjö; [2018]
  Keywords : Ecotones; ekosystem; Ellen Braae; flödesvariationer; idéupplägg; idéförslag; konnektivitet; kontext; landskap; narrativ; Nature-based Solutions; Oslo; open-ended; programmering; resiliens; skötsel; succession; transformation; älv;

  Abstract : Samtida diskussioner inom landskapsplanering och förvaltning argumenterar för behovet av att utveckla nya tillvägagångssätt, vilka förhåller sig till växande globala samhällsutmaningar som klimatförändringar och urbanisering. Det verkar tydligt att det finns ett behov av angreppssätt inom planering och förvaltning som innefattar flera skalor, även om uppdraget består i att lösa ett lokalt problem. READ MORE