Essays about: "lantbruk"

Showing result 1 - 5 of 225 essays containing the word lantbruk.

 1. 1. Vattenbalansberäkningar som metod för bevattningsplanering : Efterhandsvalidering i svenska bevattningsförsök med olika bevattningsstrategier i vall

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Carl Andås; [2023]
  Keywords : bevattning; Penman-Monteith; markvattenhaltsmätningar; evapotranspiration;

  Abstract : Bevattning för med sig många effekter som vore önskvärda i dagens svenska lantbruk, som präglas av ökade produktionsrisk till följd av höga produktionskostnader men samtidigt ökade avräkningspriser. Efterfrågan på bevattningskompetens och effektiv bevattningsplanering för att kunna hushålla med begränsade vattenresurser kan förväntas öka i vår tid. READ MORE

 2. 2. Ökade produktionskostnader och krisberedskap : en intervjustudie från ekologiska nötköttsproducenters perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Lundberg; [2023]
  Keywords : lantbruk; nötköttsproduktion; livsmedelssystem; livsmedelssäkerhet; försäljningskanaler; krisberedskap;

  Abstract : Kriget i Ukraina har bidragit till stora utmaningar för dagens producenter i form av ökade produktionskostnader. Kostnader för insatsvaror, el och drivmedel har skjutit i höjden vilket har bidragit till att lantbrukare tvingats skära ner sin produktion eller i vissa fall lägga ner den helt (LRF 2022b). READ MORE

 3. 3. I mötet med banken : kreditbedömning av lantbruksföretag ur ett genusperspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Linda Holm; [2022]
  Keywords : genus; finansiering; kreditbedömning; lantbrukslån; 5C-modellen;

  Abstract : Sveriges lantbruksföretag blir allt färre och en underrepresentation av kvinnliga lantbrukare råder. För att ha möjlighet att bedriva lantbruk är tillgång till extern finansiering nödvändigt, och banker tillhör den vanligaste kreditformen. READ MORE

 4. 4. Svenska travtränares och mjölkbönders uppfattning om djurskyddslagstiftningen

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Diana Maximez; [2022]
  Keywords : djurskydd; djurskyddslagstiftning; lantbruk; mjölkbönder; travtränare;

  Abstract : Farm animal welfare is an increasingly discussed topic in today's society. Swedish farmers have a notable reputation for their animal husbandry, which include high animal welfare and good health. The Swedish Board of Agriculture has the overall responsibility of the development and maintenance of animal welfare in Sweden. READ MORE

 5. 5. Upplevda transaktionskostnader för jordägare och arrendatorer : en jämförande studie mellan Götalands södra slättbygder och nedre Norrland om sidoarrenden

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Carl-Magnus Albertsson; Mathias Ågren; [2022]
  Keywords : lantbruk; arrenden; transaktionskostnader; transaktionskaraktäristiska faktorer; transaktörskaraktäristiska faktorer; institutionella faktorer; beslutsfattande; jordägare; arrendator;

  Abstract : Omkring 40 % av all jordbruksmark arrenderas i Sverige idag, där den vanligaste typen är sidoarrenden. Det gör att arrenden är en transaktion som många lantbrukare och jordägare ställs inför och måste hantera. Varje transaktion påverkas dock av transaktionskostnader, till följd av att marknaden är komplex och ineffektiv. READ MORE