Essays about: "lantbruket"

Showing result 1 - 5 of 156 essays containing the word lantbruket.

 1. 1. Lantbrukets användning av strategiska verktyg

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Richard Andersson; Jesper Thuresson; [2021]
  Keywords : strategisk planering; strategiska verktyg; lantbruk; lantbruksföretag; strategic planning; strategic tools; agriculture; agricultural companies;

  Abstract : Lantbruket består av mestadels mikroföretag där antalet anställda inte är högre än fem per arbetsplats. Mycket fokus har legat på den kortsiktiga planeringen, där beroende på hur året sett ut har haft ett stort inflytande över de beslutet som tagits inom produktionen. READ MORE

 2. 2. Mellangrödors påverkan på viltskador : kan mellangrödor användas som ett verktyg för att minska viltskador i höstsådda grödor?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Måns Holmqvist; [2021]
  Keywords : mellangrödor; viltskador; höstsådda grödor; cover crops; game damage; winter crops;

  Abstract : Viltskadorna har blivit ett allt större problem för det svenska lantbruket i takt med att viltstammarna ökar. Att minska viltstammarna genom ökad avskjutning framförs som den snabbaste och effektivaste lösningen. Men det framförs också att viltfodret behöver öka i landskapet då de stora skadorna delvis beror på låg fodertillgång. READ MORE

 3. 3. Porträtteringen av entreprenörer i lantbrukspress : en befästning och frigörelse av stereotypa mönster

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Josephine Andersson; Lovisa Ek; [2021]
  Keywords : entreprenör; genus; lantbrukare; mediebilder; stereotypa mönster;

  Abstract : Entreprenörer och lantbrukare är manligt kodade koncept med manliga konnotationer. När lantbrukare studeras som företagare finns det en risk att den maskulint kodade entreprenören i samklang med den maskulint kodade lantbrukaren blir dubbelt stereotypiserad. READ MORE

 4. 4. “Hur går det på jobbet?” : enkätstudie om Herzbergs hygien- och motivationsfaktorers påverkan på anställdas intention att stanna kvar i sin tjänst

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Charlotte Hansson; Jonatan Ståtenhag; [2021]
  Keywords : Herzbergs motivationsfaktorer; personalomsättning; lantbrukspersonal; behålla anställda; anställningslängd; Herzberg s motivational factors; staff turnover; agricultural staff; retaining employees; length of employment;

  Abstract : Att hitta väl anpassad personal kan för många gårdar vara en utmaning. Tillgången på kompetent arbetskraft är av yttersta vikt för fungerande lantbruksföretag då en hög omsättning av personal riskerar att bli kostsamt och kan hämma utvecklingspotentialen för företaget. READ MORE

 5. 5. Sveriges marginella jordbruksmarker - en potentiell klimatresurs : vilka förändringar krävs för bättre utnyttjande?

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Adam Löwenborg; Simon Rohlwin; [2021]
  Keywords : marginell jordbruksmark; Theory of change; klimat; biologisk mångfald; växtodling; semistrukturerad intervju; kvalitativ undersökning; marginal agricultural land; Theory of change; climate; biodiversity; crop cultivation; semi-structured interview; qualitative study;

  Abstract : År 2020 uppgick den totala åkermarken i Sverige till 2 548 404 hektar varav 5,3 procent av denna mark betecknas som träda. Marken som ligger i träda gör det ofta av en anledning, till exempel att den är svårbrukad, otillgänglig, dåligt dränerad eller att lantbrukare använder den som ekologisk fokusareal i sina SAM-ansökningar. READ MORE