Essays about: "legitimitet"

Showing result 1 - 5 of 78 essays containing the word legitimitet.

 1. 1. Försäkringsförmedlarens ansvar : finansiell läskunnighet och hållbar kommunikation

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Emmy Roman; Clara Ahlström; [2020]
  Keywords : försäkringsförmedlare; kommunikation; kunskapsasymmetri; legitimitet; hållbar utveckling;

  Abstract : The insurance industry has been up to date in the media several of times since it has been recognized that insurance intermediaries is unnecessary and that the industry only exists to make money. Seeing as there are just a few people in the society who uses insurance intermediaries. READ MORE

 2. 2. Att låna en plats : temporär landskapsarkitektur som inkluderande gestaltningsprocess

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Hermander; [2020]
  Keywords : temporär landskapsarkitektur; tillfällig landskapsarkitektur; medborgardeltagande; temporary urbanism; citizen participation;

  Abstract : Landskapsarkitektens roll som gestaltare av offentliga rum för med sig frågor som: vems är staden? Och: för vem byggs staden? Den senaste tiden har flertalet projekt inom temporär gestaltning uppkommit som involverat användare och medborgare på olika sätt. I denna uppsats undersöks den temporära landskapsarkitekturens potential att konkret kunna testa utformningsidéer och hur den fungerar i kombination med medborgardeltagande. READ MORE

 3. 3. International NGOs' framing of their legitimacy in protecting children's rights - A qualitative content analysis

  University essay from Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Author : Louise Dahlstedt; [2020]
  Keywords : Legitimacy; international NGOs; civil society; political responsibility; children’s rights; human rights; state responsibility Legitimitet; internationella icke-statliga organisationer; civilsamhälle; politiskt ansvar; barns rättigheter; mänskliga rättigheter; statligt ansvar; Social Sciences;

  Abstract : The Convention on the Rights of the Child declares how state parties and civil society share responsibility in protecting children’s rights, as non-governmental organisations are intended to intercede when the state’s initiatives are inadequate. In this bachelor thesis the question of how international children’s rights organisations frame their legitimacy for doing the aforementioned is examined. READ MORE

 4. 4. A Right to Free Hatred?

  University essay from Uppsala universitet/Filosofiska institutionen

  Author : Johan Apelgren; [2020]
  Keywords : free speech; hate speech; legitimacy; political legitimacy; political philosophy; philosophy; ronald dworkin; dworkin; jeremy waldron; waldron; yttrandefrihet; politisk filosofi; praktisk filosofi; filosofi; politisk legitimitet; ronald dworkin;

  Abstract : This paper examines Jeremy Waldron's critique of Ronald Dworkin's argument that legislating against hate speech undermines the democratic legitimacy of the state. This argument, hereafter the legitimacy argument, was criticized by Jeremy Waldron in his book The Harm in Hate Speech. READ MORE

 5. 5. Att mäta och jämföra hållbarhet : en fallstudie av tre svenska skogsbolag

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Albin Nyström; Anders Nytell; [2020]
  Keywords : ekoeffektivitet; GRI; miljömålsrapportering; miljönytta; skogsindustri; eco-efficiency; environmental reporting; environmental benefits; forestry; GRI;

  Abstract : Idag publicerar många av de större svenska företagen hållbarhetsrapporter som komplement till de traditionella finansiella rapporterna. En hållbarhetsrapport ska ge information om företagets arbete med hållbarhetsfrågor och dess påverkan på den värld det verkar i. READ MORE