Essays about: "legitimitetsteorin"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the word legitimitetsteorin.

 1. 1. Apotekens roll och ansvar för en mer hållbar läkemedelsanvändning : ett CSR perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Jacob Angeldal; Arvid Rydell; Alexander Sommensjö; [2018]
  Keywords : CSR; apotek; hållbarhet; läkemedelsanvändning; mellanhand; miljö; pharmacies; sustainability; pharmaceuticals; intermediary actor; environment;

  Abstract : I Sverige råder det idag en läkemedelsanvändning som resulterar i en negativ miljöpåverkan. Den största negativa miljöpåverkan från läkemedel i Sverige uppstår vid kundernas användning av läkemedel. Corporate Social Responsibility (CSR) är ett koncept som beskriver företags samhällsansvar och bidrag till en hållbar utveckling. READ MORE

 2. 2. Miljöledningssystem i en tjänsteorienterad organisations kärnverksamhet : en fallstudie av Sveriges lantbruksuniversitet

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Rebecka Lööf; Mathilda Rietz; Karin Sigurd; [2017]
  Keywords : intressentmodell; legitimitet; tjänsteorienterad organisation; miljöledningssystem; indirekt miljöpåverkan; direkt miljöpåverkan; kärnverksamhet; strategic environmental management;

  Abstract : Miljöproblematiken i samhället är något som blivit allt mer uppmärksammat och har gjort att organisationer väljer att ta ett större samhällsansvar. Detta på grund av att intressenter börjat efterfråga denna typ av arbete och förväntar sig att organisationer integrerar det i sin kärnverksamhet. READ MORE

 3. 3. Kontextens betydelse för CSR- och hållbarhetsarbete inom finanssektorn : en fallstudie av två svenska sparbanker

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Shamin Abdoli Armaki; Viktor Mattsson; [2017]
  Keywords : CSR; Hållbarhet; Bank; Struktureringsteori; Sociala nätverk; Social inbäddning; Legitimitet;

  Abstract : Corporate Social Responsibility (CSR), är ett begrepp som används för att beskriva företags samhällsansvar. Inom dagens forskning används ett flertal olika definitioner för att beskriva etiskt företagande. READ MORE

 4. 4. Påverkar hållbarhetsredovisning lönsamhet?

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Moa Berrek; Moa Gomersson; [2016]
  Keywords : hållbarhetsredovisning; lönsamhet; kausalt samband; legitimitet; intressenter;

  Abstract : På senare år har intresset för miljöfrågor ökat. Intressenters ökade krav har lett till att fler företag arbetar med miljöfrågor och sedan presenterar sitt miljöarbete i en hållbarhetsredovisning. Andelen företag som hållbarhetsredovisar har ökat och 2015 hållbarhetsredovisade 87 % av Sveriges 100 största företag. READ MORE

 5. 5. Hållbarhetsredovisningens betydelse för ett företags legitimitet : en fallstudie av Swedbank

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Oscar Nordstrand; Eric Norrman; John Peterson; [2016]
  Keywords : Global Reporting Initiative; legitimicity; stakeholder theory; sustainability report; triple bottom line;

  Abstract : Ökad medvetenhet om människans påverkan på hållbarhet har medfört att det ställs allt högre krav på att företag ska arbeta mot hållbar utveckling. Eftersom frågor om hållbarhet påverkar företagens ställning i samhället är det viktigt att företagen integrerar hållbarhet i verksamheten. READ MORE