Essays about: "lekplats"

Showing result 1 - 5 of 58 essays containing the word lekplats.

 1. 1. Naturlekplats och lekotop : en jämförelse mellan lekvärde och hållbarhet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ebba Källberg; [2022]
  Keywords : landskapsarkitektur; lekotop; lekplats; Kom ut lek!; Siegbahnsparken; Ormesta lekotoppark; hållbarhet;

  Abstract : Detta arbete utreder skillnaderna i lekvärde och hållbarhet mellan naturlekplatsen Siegbahnsparken och lekotopen Ormesta lekotoppark för att vidare jämföra skillnaderna mellan naturlekplatser och lekotoper. Dessa skillnader identifieras med hjälp av analysverktyget Kom ut & lek! framtaget av Caroline Andersson. READ MORE

 2. 2. Utvecklande lek : att gestalta lekmiljöer som främjar barns utveckling

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Petra Niskanen; [2022]
  Keywords : landskapsarkitektur; gestaltning; lekpark; lekmiljö; lekplats; lek; barns utveckling;

  Abstract : Många lekmiljöer som byggs idag är väldigt lika varandra och har därför samma problematik. De är för öppna, de har för stort fokus på redskap och de prioriterar att främja motorisk utveckling på bekostnad av barnens möjlighet till kognitiv och emotionell utveckling (Beckman, Paget & Spiegal 2018:4-5). READ MORE

 3. 3. Förskolor på tak : en studie om barns plats i den täta staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maria Lazar; [2022]
  Keywords : takgårdar; barnperspektivet; lekplats; friyta; lekmiljö; stadsplanering; förtätning; barns rörelsefrihet;

  Abstract : Trots omfattande forskning kring vikten av goda utemiljöer för barn har flera kommuner börjat aktualisera takgårdar som lösning för förskolemiljöer till följd av den rådande platsbristen i städer. Samtidigt verkar det finnas ett glapp i forskningen kring hur väl dessa utemiljöer fungerar för barnen. READ MORE

 4. 4. Regnlekplatsen : regn som en resurs för lek

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Christian Ling; [2022]
  Keywords : lekplatser; regn; lek;

  Abstract : Detta examensarbete har gått ut på att undersöka en lekplats i Göteborg. Syftet har varit att analysera lekplatsen utifrån funktionaliteten och användandet av lekplatsen vid regn. Examensarbetet har dokumenterats genom intervju, och platsbesök. READ MORE

 5. 5. Allmän park som förskolegård? : en empirisk studie om samnyttjande ur ett barnperspektiv och verksamhetsperspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kajsa Olsson; [2022]
  Keywords : samnyttjande; förskolegård; allmän park; lek; förskolebarn; friyta; miljöerbjudanden; behavior settings;

  Abstract : Vi befinner oss i en tid där städer förtätas och konkurrensen om marken är stor. I den täta staden är det en utmaning att avsätta tillräckligt stora friytor för barn, då detta står i konflikt med andra markanspråk. READ MORE