Essays about: "lerjordar"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the word lerjordar.

 1. 1. Strukturkalkningens effekt beroende på spridningstidpunkt, inblandningsdjup och kalkgiva

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Johan Knutsson; [2018]
  Keywords : strukturkalk; kalkförsök; markstruktur; fosforläckage; näringsläckage;

  Abstract : Structural liming is something that will positively affect the hard clay soil in theory. This work should demonstrate that it is also so in practice. The purpose of this work was to study the effect on soil struc-ture after spreading structure lime at different time, different incorporation depths and different rates. READ MORE

 2. 2. Strukturkalkning av åkermark : ett sätt att minska jordbrukets bidrag till eutrofiering av vatten

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Henrik Roth; [2018]
  Keywords : strukturkalkning; eutrofiering; fosfor;

  Abstract : In this review article, the effect of structural liming on clay soils, which have a high leakage potential for phosphorus (P), was analyzed. The purpose was to investigate structural liming as a method to reduce the impact of agriculture on eutrophication of water sources. READ MORE

 3. 3. Strukturkalkens inverkan på såbäddens aggregategenskaper : en studie inriktad på strukturkalkning av lättleror

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Hjalmar Tindberg; [2018]
  Keywords : strukturkalk; kalk; lättlera; lerjord; aggregatstabilitet; marklära; limestone; structure lime; aggregate stability; loamy clay soil;

  Abstract : Kalkning är en åtgärd som bidrar till att förbättra åkerjordens beskaffenhet och höja grödors avkastningspotential. Det finns flera olika typer av kalkning. Ett exempel är traditionell kalkning som syftar till att höja pH i jorden genom tillförsel av kalkstensmjöl. READ MORE

 4. 4. Säkrare etablering av våroljeväxter med grund bearbetning på våren

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Hilding Tornerhjelm; [2016]
  Keywords : jordbearbetning; vårraps; såbädd; såtidpunkt; jordloppor; uppkomst;

  Abstract : Spring oilseed rape is an important break crop in cereal dominated crop rotations in Mälardalen. Also, it is one of few good preceding crops to winter wheat. Establishment of spring oilseed rape is perhaps the most critical moment in arable cropping, especially under dry conditions on clay soils. READ MORE

 5. 5. Den optimala markbördigheten : viktiga faktorer för att skapa och behålla en god markbördighet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Rebecka Kullberg; [2014]
  Keywords : Markbördighet; jordbearbetning; jordstruktur; mikroorganismer; växtföljd; gödsling; rötter; morötter; lerjordar; sandjordar;

  Abstract : Markbördighet är begreppet för en jords förmåga till att producera högkvalitativa grödor år efter år. Markbördighet innefattar hur kemiska, fysikaliska och biologiska faktorer samverkar och påverkar varandra. För att uppnå en god markbördighet måste de tre vara i balans. READ MORE