Essays about: "linde"

Showing result 1 - 5 of 55 essays containing the word linde.

 1. 1. Affecting the modal choice: efficiency in modern transport planning

  University essay from Lunds universitet/Trafik och väg

  Author : Therese Linde; [2020]
  Keywords : Modal shift; modal split; sustainable transport modes; bicycle; survey; interview study; Technology and Engineering;

  Abstract : One of the most prioritized goals in transport planning of today is the cost-effective goal to shift the modal split in favour of sustainable transport modes, as e.g. bicycle. The aim of this master thesis is to investigate how to efficiently and successfully realize such transport planning. READ MORE

 2. 2. Klimatanpassa staden : gestaltade dagvattenlösningar i bebyggd miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Linde; [2019]
  Keywords : öppen dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; biofilter; bioretention; regnbäddar; landskapsarkitektur;

  Abstract : Vatten finns överallt omkring oss, och spelar en livsviktig roll för våra samhällen. Men vad händer när vattnet i staden istället blir till ett problem som måste lösas? I detta examensarbete undersöks hur en medveten design kan förbättra den rubbade vattenbalansen i staden samtidigt som den bidrar till attraktiva och välbehövliga miljöer för människorna som bor där. READ MORE

 3. 3. Economic and Environmental Benefits of the ORC and the Willingness to Invest : A case study from a wastewater treatment plant and a small-scale combined heat and power plant

  University essay from Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

  Author : Måns Linde; [2019]
  Keywords : ORC; Operation strategy; emissions; profitability; wastewater treatment; CHP;

  Abstract : In Sweden, as many other European countries, centralized large-scale electricity production has traditionally been used to meet the electricity and heat demand. During recent years however, small-scale producers have gained more ground and contributes more to the total electricity generation. READ MORE

 4. 4. Marknadsföring av köttlådor : en fallstudie av tre lantbruksföretag

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Olle Andersson; Vilhelm Linde; [2019]
  Keywords : inbound marketing; word-of-mouth; köttlådor; närproducerat; digitalisering; sociala medier; marketing channels;

  Abstract : Marknadsföring innebär att hitta sätt att nå ut till marknaden med en produkt eller en tjänst. Innovativa lösningar är ofta effektivt för att nå ut till konsumenter och traditionella kanaler såsom tidningar, radio eller tv används ofta. READ MORE

 5. 5. Återställa och bevara : en tvärsektoriell ansats vid restaurering av flottningsleder i Njakafjällsområdet

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Elin Linde; [2019]
  Keywords : flottning; kommunikation; kulturmiljövärden; lokal nivå; naturvärden; restaurering; tvärsektoriellt arbete;

  Abstract : Den svenska skogen har länge haft en betydande roll för människan och i stora delar av skogslandskapet finns det spår av mänsklig aktivitet, vilka utgör ett kulturvärde. I denna studie har en tvärsektoriell ansats använts för att undersöka natur- och kulturmiljövärden kopplade till flottningsleder i anslutning till Njakafjäll i Vilhelmina kommun. READ MORE